Bovenlokale plannen

De stad kan niet over alles beslissen. Sommige plannen overstijgen het gemeentelijk niveau en worden dan ook opgemaakt door de provincie of het gewest.

 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) legt de Vlaamse overheid vast in welke richting de ruimtelijke ordening van Vlaanderen zou moeten evolueren.

Het plan werd in 2007 goedgekeurd. Ondertussen is het RSV al tweemaal herzien.

 

In uitvoering van het RSV werden voor enkele specifieke gebieden een aantal planningsprocessen opgestart.

De open ruimte in Vlaanderen is schaars. Om deze maximaal te kunnen behouden voor de juiste functies worden afbakeningsplannen opgemaakt.

Genk ligt volgens het RSV in het regionaal stedelijk gebied Hasselt Genk. De afbakening van dit gebied gebeurt op Vlaams niveau. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk is het resultaat van dit afbakeningsproces. Dit gewestelijk RUP werd op 20 juni 2014 definitief vastgesteld.

 

De Vlaamse regering heeft op 03 april 2015 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding transportbedrijf H. Essers voorlopig vastgesteld. Nu wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen kan indienen. Het RUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeente Genk en Zonhoven.

Het openbaar onderzoek loopt van 5 mei 2015 tot en met 3 juli 2015.

Heb je vragen over dit plan? Kom dan op 10 juni 2015 vanaf 18:30u naar de kleine feestzaal van Casa Papa Giovanni (Noordlaan 111). Een aantal deskundigen zal op dit infomoment klaar staan om je rechtstreeks te antwoorden op deze vragen.

 

Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) bepaalt het kader voor de gewenste ruimtelijke structuur van de provincie Limburg. Op 23 juli 2012 keurde de Vlaamse Regering de actualisatie van het PRSL goed. In de gecoördineerde versie van het structuurplan zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. 

 

Zowel de provincie als de Vlaamse Overheid vertalen hun visie op ruimtelijke ordening in een aantal concrete plannen. In deze ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) worden bestemmingen (natuur, bos, recreatie, wonen, bedrijvigheid, …) vastgelegd.

Deze plannen spreken zich soms ook uit over Genk. In dit geval is het belangrijk dat we jouw mening kennen. Heb je opmerkingen over deze plannen? Aarzel dan niet om ze tijdens het openbaar onderzoek kenbaar te maken.