Openbare onderzoeken en informatievergaderingen

Openbare onderzoeken milieuvergunningen

Voor de milieuvergunningsaanvragen van klasse 1 en 2 en voor de wijziging van milieuvergunningsvoorwaarden wordt een openbaar onderzoek gevoerd. De aanvraagdossiers liggen dan gedurende 30 dagen ter inzage op de Dienst Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling. Tijdens deze periode kunnen opmerkingen en bezwaren over aanvragen ingediend worden bij deze dienst. Voor volgende milieuvergunningsaanvragen loopt momenteel een openbaar onderzoek:

 

 

Tegen beslissingen over milieuvergunningsaanvragen kan er gedurende 30 dagen (vanaf de dag van aanplakking) beroep worden aangetekend. Voor milieuvergunningsaanvragen klasse 2 kan dit bij de bestendige deputatie van de provincie Limburg. Voor milieuvergunningsaanvragen klasse 1 kan dit bij de Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu. Tegen beslissingen in beroep kan annulatieberoep aangetekend worden bij de Raad van State gedurende 60 dagen (na bekendmaking). Voor volgende beslissingen over een milieuvergunningsaanvraag kan beroep aangetekend worden: 

 

Ook elke beslissing over een milieuvergunningsaanvraag voor een inrichting waarvan een onderdeel of het geheel aangeduid is met de letter X  (GPBV-bedrijf : Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging) in de vierde kolom van de indelingslijst, of die MER-plichtig (MilieuEffectRapport)  is, wordt bekendgemaakt. Momenteel zijn er geen beslissingen over een milieuvergunningsaanvraag (GPBV-bedrijf en/of MER-plicht) conform aan deze regelgeving.

 

 

Openbare onderzoeken in het kader van andere milieuwetgeving

openbaar onderzoek plannen natuurinrichting Schansbroek. In het kader van dit openbaar onderzoek werd op 13 juni 2013 een informatievergadering georganiseerd. De presentaties en het verslag kan je hieronder terugvinden:

Informatievergaderingen

Het college van burgemeester en schepenen kan op eigen initiatief altijd een informatievergadering organiseren om buurtbewoners in te lichten over een milieuvergunningsaanvraag. Voor bedrijven die een veiligheidsrapport en/of milieueffectenrapport moeten opmaken, is het college van burgemeester en schepenen zelfs verplicht om een informatievergadering te organiseren.

Volgende informatievergaderingen vinden binnenkort plaats:

 

Volgende informatievergaderingen hebben recent plaatsgevonden: