Parkmanagement

Onder parkmanagement verstaan we een integrale aanpak om de kwaliteit van bedrijventerreinen te borgen en te verbeteren.
Parkmanagement wordt tegenwoordig vaak geïntegreerd bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Hoe langer hoe meer wordt parkmanagement ook ingevoerd op bestaande bedrijventerreinen.

Volgende elementen komen aan bod bij het opstarten van parkmanagement:

 

  • bewaking van de beeldkwaliteit van het bedrijventerrein;
  • beheer en onderhoud van de openbare ruimte;
  • consortiumbewaking;
  • gezamelijke afvalophaling en –verwerking;
  • gezamenlijk aankoop en/of productie van energie.

 

In veel gevallen worden de diensten van het parkmanagement nog verder uitgebreid, afhankelijk van de behoeften van de gebruikers van het bedrijventerrein. Mogelijke elementen in een uitgebreid parkmanagement zijn:

  • vergaderfaciliteiten;
  • catering;
  • kinderopvang;
  • strijkdienst;
  • organisatie van collectief woon- werkverkeer;

 

Parkmanagement wordt meestal uitgewerkt onder de vorm van een publiekprivate samenwerking. De stad, als eigenaar van het bedrijventerrein, stelt een private onderneming aan als parkmanager. Deze onderneming organiseert en coördineert het parkmanagement. Voor de praktisch uitwerking van het parkmanagement wordt er een aangepaste juridische structuur op poten gezet, waarin de stad, de parkmanager en de bedrijven verenigd worden.
Het parkmanagement wordt gefinancierd uit de opbrengsten van de kostenvoordelen die gerealiseerd worden door de samenwerking.

 

De stad Genk heeft ervoor gekozen om op het Thor Park in Waterschei van start te gaan met parkmanagement. Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan de visie- en implementatienota. Van zodra dit document goedgekeurd is, zal worden overgegaan tot de aanstelling van een parkmanager.

 

In een tweede fase zal ook op het bedrijventerrein Genk Zuid parkmanagement geïmplementeerd worden. Op dit bedrijventerrein wordt reeds gebruikt gemaakt van een collectieve consortiumbewaking. Op korte termijn zal dit aangevuld worden met een winternoodplan en een collectief groenbeheerplan. Van hieruit zal er verder gewerkt worden om tot een volwaardig parkmanagement te komen op Genk Zuid.

 

Ook voor dienstenzone Xentro zal er overleg gepleegd worden om tot een aangepaste vorm van parkmanagement te komen.