Bovenlokale plannen

De stad kan niet over alles beslissen. Sommige plannen overstijgen het gemeentelijk niveau en worden dan ook opgemaakt door de provincie of het gewest.

 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) legt de Vlaamse overheid vast in welke richting de ruimtelijke ordening van Vlaanderen zou moeten evolueren.

Het plan werd in 2007 goedgekeurd. Ondertussen is het RSV al tweemaal herzien.

 

In uitvoering van het RSV werden voor enkele specifieke gebieden een aantal planningsprocessen opgestart.

De open ruimte in Vlaanderen is schaars. Om deze maximaal te kunnen behouden voor de juiste functies worden afbakeningsplannen opgemaakt.

 

Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) bepaalt het kader voor de gewenste ruimtelijke structuur van de provincie Limburg. Op 23 juli 2012 keurde de Vlaamse Regering de actualisatie van het PRSL goed. In de gecoördineerde versie van het structuurplan zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. 

 

Zowel de provincie als de Vlaamse Overheid vertalen hun visie op ruimtelijke ordening in een aantal concrete plannen. In deze ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) worden bestemmingen (natuur, bos, recreatie, wonen, bedrijvigheid, …) vastgelegd.

Deze plannen spreken zich soms ook uit over Genk. In dit geval is het belangrijk dat we jouw mening kennen. Heb je opmerkingen over deze plannen? Aarzel dan niet om ze tijdens het openbaar onderzoek kenbaar te maken.

Van 20 oktober 2017 tot en met 20 december 2017 loopt het openbaar onderzoek over het provinciaal plan voor Hengelhoef.