Aansprakelijkheid en verzekeringen (vrijwilligers zonder eigen voertuig)

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
 

Wanneer de vrijwilliger tijdens het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, dan is hij/zij enkel aansprakelijk voor bedrog en zware schuld.

Voor lichte schuld is hij/zij enkel aansprakelijk als die bij hem/ haar eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Om na te gaan of iemand een lichte fout heeft begaan, wordt zijn handeling vergeleken met het typegedrag van de "goede huisvader" indien die in dezelfde omstandigheden zou verkeren. Er is sprake van een lichte fout wanneer, in een identieke situatie, een normaal voorzichtig en toegewijd persoon niet op die manier gehandeld zou hebben. Een zware fout is een onopzettelijke fout die zo extreem van aard is dat ze onvergeeflijk is in hoofde van diegene die ze begaat.

Om de persoonlijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger in te dekken is het raadzaam dat hij/zij een burgerlijke aansprakelijkheid (BA) privéleven afsluit.

De organisatie voorziet de volgende verzekeringen voor haar vrijwilligers:

Verplichte verzekering (door de wetgeving)
 

Waarborgen
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Conform de wetgeving van 03.07.2005.

Groep Genk heeft een polis uitbating afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waarborgt, buiten overeenkomst, voor schade toegebracht aan derden, tijdens de activiteiten van de vrijwilligers of op de weg van en naar het vrijwilligerswerk.

De waarborg rechtsbijstand is eveneens verworven.

Maatschappij
AXA

Polisnummer
730.483.790 (AGB)

730.483.784 (Stad)

730.483.787 (OCMW)
 

Andere mogelijke verzekeringen
 

Waarborgen
Lichamelijke ongevallen.

Tijdens de uitoefening van hun opdracht en tijdens de verplaatsingen in het kader van hun opdracht, met inbegrip van de weg naar en van het vrijwilligerswerk: terugbetaling behandelingskosten en kostenvergoeding bij tijdelijke ongeschiktheid, blijvende ongeschiktheid en overlijden.

Maatschappij
AXA

Polisnummer
010.730.484.234 (AGB)

010.720.213.947 (Stad)

010.720.213.954 (OCMW)
 

Stoffelijke schade aan de eigendommen van de vrijwilliger is uitgesloten uit de verzekeringen. Aangiftes aan de verzekering verlopen steeds via de organisatie.