Afsprakennota seniorenraad

In deze afsprakennota worden de voorwaarden en modaliteiten van de werking van de seniorenraad in relatie tot het stadsbestuur bepaald.

Artikel 1: advies van de seniorenraad

De raad wordt om advies gevraagd over de beleidsintenties van het stadsbestuur die in belangrijke mate op senioren van toepassing zijn.
Het stadsbestuur van Genk zal de adviesvraag schriftelijk stellen. De vraag kan gesteld worden via de schepen van Sociaal Welzijn of via de secretaris van de raad.
Belangrijke beleidsintenties van het OCMW worden via de voorzitter van het OCMW of via de schepen van Sociaal Welzijn ter advies voorgelegd aan de raad.
Daarnaast heeft de seniorenraad een afvaardiging in de centrumraad van elk dienstencentrum. Via de centrumraad kunnen eveneens adviezen geformuleerd worden, die worden voorgelegd aan het Bijzonder Comité Seniorenbeleid en Thuiszorg.

De seniorenraad kan steeds op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aspecten van het beleid ten aanzien van senioren in Genk. De raad bezorgt deze adviezen schriftelijk aan het stadsbestuur. De adviezen bevatten een duidelijke weergave van het standpunt van de raad en van de argumentatie die tot het standpunt geleid heeft.

Artikel 2 : informatie-uitwisseling


Wanneer het stadsbestuur de raad om advies vraagt, zal het bij de adviesvraag alle nodige informatie voegen. De leden van de raad hebben recht tot inzage van alle documenten, die betrekking hebben op het dossier, tenzij er wettelijke bezwaren zijn. Dit inzagerecht kan ook uitgeoefend worden via de secretaris van de raad.
Wanneer de raad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan hij steeds informatie opvragen aan het stadsbestuur. Deze informatie zal steeds ter beschikking worden gesteld, tenzij er wettelijke bezwaren zijn. De verzoeken om informatie vanwege de raad zullen binnen de 14 dagen beantwoord worden door de gevraagde informatie ter beschikking te stellen ofwel door de wettelijke bezwaren tegen de informatieverstrekking mee te delen.
De adviesraad wordt systematisch op de hoogte gehouden van het gevolg dat aan het advies gegeven wordt.

Artikel 3 : ondersteuning


Het stadsbestuur zal de raad ondersteunen door :

• jaarlijks een werkingstoelage voor de raad te voorzien in de begroting. De controle op aanwending van het budget zal gebeuren door het college van burgemeester en schepenen.


•de Dienst Sociaal Welzijn de opdracht te geven de administratieve en logistieke ondersteuning van de raad te verzekeren.


•de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de algemene vergaderingen bij te wonen.


•het secretariaat van de raad waar te nemen.


•een gratis lokaal ter beschikking te stellen voor de vergaderingen van de algemene vergadering, het dagelijks bestuur en de open werkgroepen.


Artikel 4 : ingangsdatum


Deze afsprakennota is in voege sinds 1 april 2005.