Belasting op aanvragen voor melding van het openen, veranderen, uitbreiden of hernieuwen van hinderlijke inrichtingen van eerste en tweede klasse voor de periode 01-07-2017 tot en met 31-12-2019.

Het betreft aanvragen voor melding van het openen, veranderen, uitbreiden of hernieuwen van deze hinderlijke inrichtingen.

Onder hinderlijke inrichtingen worden bedoeld:

 • De inrichting waarvan de lijst en de indeling van het voorwerp uitmaken van bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II). 

 

Voor wie?

Deze stadsbelasting is verschuldigd door de ondernemer verantwoordelijk voor de hinderlijke inrichting, gevestigd op het grondgebied van stad Genk met ingang van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019.

Bedrag

Deze stadsbelasting bedraagt:

 • per inrichting door het Vlarem gerangschikt in de eerste klasse en onderworpen aan een milieueffectrapport en/of veiligheidsrapport: € 200,00
 • per inrichting door het Vlarem gerangschikt in eerste klasse: € 125,00
 • per inrichting door het Vlarem gerangschikt in tweede klasse: € 60,00

Uitzonderingen

Vrijstellingen:

 • De autonome gemeentebedrijven, opgericht krachtens het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, hoofdstuk II, afdelingen 2.
 • Inrichtingen geëxploiteerd door beschutte werkplaatsen.
 • Inrichtingen bedoeld in artikel 1, 8 van het Vlarem (tijdelijke inrichtingen).
 • De inrichtingen van staat gelijkgesteld voor de toepassing van de wetten betreffende de taksen, rechten, retributies en belastingen ten laste van staat, de provincie en de gemeenten.
 • Inrichtingen toebehorende aan openbare besturen.
 • Inrichtingen toebehorende aan ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen.
 • Inrichtingen toebehorende aan een eredienst.
 • Inrichtingen toebehorende aan onderwijsinstellingen.
 • Inrichtingen toebehorende aan federale en lokale politie.
 • Inrichtingen die genieten van een onvoorwaardelijke vrijstelling van onroerende voorheffing op grond van bijzondere wetten, o.a. de wet waarbij ze zijn opgericht.
 • Overdracht van een vergunde inrichting.