Belasting op de nachtwinkels voor de aanslagjaren 2015 - 2019.

Het stadsbestuur van Genk heft een jaarlijkse belasting op nachtwinkels gelegen op het grondgebied van de stad Genk.

Voor wie?

Deze belasting is hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen die de zaakvoerder van de nachtwinkel, uitbater ervan en de eigenaar van het pand waarin de handelsactiviteit wordt uitgevoerd.

Bedrag

Bedrag van de openingsbelasting:

  • éénmalige belasting waarvan de aanslagvoet wordt vastgesteld op € 6.000,00 en die verschuldigd bij elke nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel.

Uitzonderingen

Nachtwinkels gelegen op het grondgebied Genk, die hun activiteit startten vóór goedkeuring van dit reglement, zijn vrijgesteld van de openingsbelasting zolang er geen wijziging met betrekking tot de uitbater gebeurt.