Belasting op de organisatie van personenvervoer - verhuur van voertuigen met bestuurder voor de aanslagjaren 2014 - 2019

Het stadsbestuur heft een belasting voor bezoldigde vervoerdiensten van personen met voertuigen die aan volgende voorwaarden voldoen :

  • voertuig met maximum 9 plaatsen, inclusief bestuurder;
  • ter beschikking minimum 3 uren ofwel 1 rit ofwel combinatie van ritten;
  • voorafgaandelijke registratie van ritten op de zetel van de onderneming;
  • opstellen van een schriftelijke overeenkomst;
  • overeenkomst aan boord van het voertuig tijdens de dienst (kan wel getekend worden net voor het instappen);
  • het voertuig met bestuurder wordt als geheel verhuurd (niet per zitplaats);
  • er is geen vergunning om te wachten op klanten op een bepaalde plaats;
  • er is een uitbatingsvergunning over heel Vlaanderen.

Voor wie?

Deze jaarlijkse stadsbelasting is ten laste van natuurlijke of rechtspersonen die houder zijn van een vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Bedrag

De belasting bedraagt 250,00 euro per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig.

Dit bedrag wordt elk jaar aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar te delen door het indexcijfer van de maand december 2000. 

De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning wordt afgeleverd. De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse belasting verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.

Meer info

De aanvraag van de vergunning gebeurt bij de dienst economie.

Voor meer informatie over de heffing van de belasting zelf kan je terecht bij de dienst financiën.