Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen voor de aanslagjaren 2014 - 2019

Het stadsbestuur van Genk heft een éénmalige belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen bij het optrekken van nieuwe gebouwen of bij het uitvoeren van verbouwingswerken. Dit geldt ook bij het wijzigen van de bestemming van bestaande parkeerplaatsen.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de houder:

  • van een stedenbouwkundige vergunning die, op basis van deze vergunning, niet verplicht is om één of meerdere parkeerplaatsen aan te leggen; 
  • die één of meer van de in zijn stedenbouwkundige vergunning voorziene en reeds aangelegde parkeerplaatsen naderhand afschaft of zodanig wijzigt dat ze niet meer voldoen aan de stedenbouwkundige vergunning; 
  • één of meer van de in zijn stedenbouwkundige vergunning begrepen parkeerplaatsen niet heeft aangelegd.

De belasting is verhaalbaar op de rechtsopvolgers van de houder van een stedenbouwkundige vergunning.

Bedrag

Het tarief bedraagt € 6.500,00 per ontbrekende of niet behouden parkeerplaats.