Belasting op reclameborden voor de aanslagjaren 2013 - 2019.

Het stadsbestuur van Genk heft een belasting op reclameborden.

Voor wie?

Deze belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van het reclamebord. Als de gebruiker onbekend is, wordt de eigenaar van de grond of van de muur waarop het reclamebord zich bevindt belast.

Bedrag

Deze belasting wordt bepaald per reclamebord en wordt vastgesteld op € 40,00 per m². Elk gedeelte van een m² wordt voor een gehele m² aangerekend. Het minimumbedrag wordt vastgesteld op € 40,00 per reclamebord. Reclameborden met plaatsverwijzing (o.a. naam, adres, telefoonnummer, pictogram) en kleiner dan 0,5 m² worden vanaf het zesde bord gezamenlijk forfaitair belast aan € 115,00 per jaar.

Uitzonderingen

Deze belasting is niet verschuldigd wanneer de natuurlijke of rechtspersoon, gedurende het dienstjaar slechts 30 dagen of minder gebruik maakt van een reclamebord. Als belastingplichtige moet je in dit geval een sluitend bewijsstuk voorleggen, zo niet word je belast op jaarbasis. 

De belasting is niet verschuldigd voor :

  • het reclamebord geplaatst op het terrein van het bedrijf of de handelszaak met reclamevoering voor het eigen bedrijf of handel.
  • het reclamebord geplaatst op of aan de bedrijven met reclamevoering voor de activiteit (-en) in deze bedrijven.
  • het reclamebord geplaatst op of aan handelsbeurzen met reclamevoering voor de daar gedreven handel. Deze vrijstelling geldt alleen voor de duur van de beurs.
  • de reclameborden, geplaatst door een overheids- of onderwijsinstelling, die een mededeling, een evenement of algemene informatie zonder winstoogmerk aankondigen
  • de borden, die enkel en alleen gebruikt worden bij gelegenheid van wettelijke verkiezingen.
  • de borden die enkel en alleen gebruikt worden voor notariële aankondigingen en de affiches voor officiële notariële aankondigingen.
  • de reclameborden geplaatst op sportterreinen.
  • tijdelijke bewegwijzering, reclameborden en reclamedoeken ten gevolge van infrastructuurwerken én vergund door het college van burgemeester en schepenen.
  • de bewegwijzering aangebracht in overeenstemming met het vademecum “Bewegwijzering : de kunst van het vak” uitgegeven door de Koning Boudewijnstichting.