Belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen voor gezinnen voor de aanslagjaren 2017 - 2019.

De belasting is berekend op basis van alle kosten nodig voor de inzameling en verwerking van de huishoudelijke afvalstoffen die aangeboden worden voor ophaling aan huis. Deze kost wordt aangerekend door LIMBURG.NET, de intercommunale voor afvalverwerking.

De stad Genk rekent niet de volledige kost door aan de belastingplichtigen die aan LIMBURG.NET verschuldigd is voor de ophaling en verwerking van het afval, maar slechts 40%; De andere 60% wordt door het stadsbestuur betaald.

Voor wie?

De belasting wordt enerzijds berekend per onthaal (belastingplichtige) en houdt ook rekening met het aantal personen ingeschreven op het adres van de belastingplichtige.

Bedrag

De kosten voor de belasting worden berekend door LIMBURG.NET.

Het bedrag van de kohierbelasting wordt berekend in functie van het aantal personen die deel uitmaken van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar. In het bedrag voorziet stad Genk een tussenkomst van € 76,35, zodat de aangerekende kosten gelijk zijn aan:

 • € 47,50 voor een eenpersoonsgezin.
 • € 60,00 voor een tweepersoonsgezing.
 • € 66,25 voor een driepersoonsgezing.
 • € 72,50 voor een vier- of meerpersoonsgezin.

Uitzonderingen

Vrijstellingen en verminderingen:

 • Volgende categorieën van personen genieten een vrijstelling op de kohierbelasting:
  • de gedomicilieerde inwoners van rust- en verzorgingstehuizen. 
  • de gedomicilieerde inwoners van kloostergemeenschappen.
  • referentieadressen.
 • Volgende categorieën van personen genieten een vermindering op de kohierbelasting:
  •  per jaar en per gezing wordt de belasting met € 10,00 verminderd indien één van de leden van het gezin (gezinsverantwoordelijke of één van de andere leden) op 1 januari van het aanslagjaar behoort tot één van de categorieën van het personenrepertorium van de Kruispuntenbank van de Sociale Zekerheid, dat recht geeft op een verhoogde tegemoetkoming. Deze vermindering wordt in principe automatisch verrekend in de belastingaanslag.