Belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen voor ondernemingen voor de aanslagjaren 2015 - 2019.

De stad heft een belasting voor huishoudelijk afval voor ondernemingen. Dit wil zeggen dat de belasting is verschuldigd door elke afzonderlijke activiteitkern of bedrijfsvestiging op het grondgebied van de stad Genk van enig natuurlijk of rechtspersoon die als hoofd- en/of bijkomende activiteit een zelfstandig of vrij beroep of een dienstverlenende of economische activiteit in de ruimste zin van het woord uitoefent, inbegrepen de nijverheid-, landbouw-, tuinbouw-, of handelsactiviteiten, de patrimoniumvennootschappen, de burgerlijke vennootschappen en rechtspersonen in vereffening.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door iedere onderneming van enig natuurlijk of rechtspersoon op het grondgebied van de stad die op 1 januari van het aanslagjaar ingeschreven is in de Kruispuntenbank van Ondernemingen (KBO).

ieder onderneming is zowel voor de maatschappelijke zetel als voor iedere vestigingseenheid, behoudens wanneer het adres van de vestigingseenheid samenvalt met het adres van de maatschappelijke zetel, de belasting verschuldigd.

Bedrag

De verschuldigde belasting omvat, verrekend per belastingplichtige, alle kosten nodig voor de inzameling en verwerking van de huishoudelijke en de gelijkgestelde afvalstoffen die aangeboden worden in het kader van de basisdienst voor zover de afvalstoffen worden aangeboden volgens de bepalingen dan het afvalreglement alsook voor de kosten die gepaard gaan voor het ter beschikken stellen van de straat- en wijkcontainers.

De belasting wordt per belastingplichtige per vestiging vastgesteld als volgt:

 • € 35,00 per jaar indien er één onderneming gevestigd is én aangeslagen wordt op een adres.
 • € 35,00 per jaar gedeeld door het aantal ondernemingen die gevestigd zijn op hetzelfde adres.
 • de minimumbelasting per onderneming per vestiging bedraagt € 5,00 per jaar.

Uitzonderingen

Volgende categorieën van ondernemingen worden vrijgesteld van de belasting:

 • niet-BTW plichtige VZW's.
 • niet- BTW plichtige VME's (verenigingen van mede-eigenaars).
 • niet-BTW plichtige stichtingen.
 • ondernemingen, houder van een persoonlijke assistentiebudget voor personen met een handicap.
 • ondernemingen als BTW-eenheid (BTW-aangifte van onderlinge gelinkte ondernemingen).
 • ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel en/of vestigingseenheid gevestigd zijn op hetzelfde adres (woongelegenheid), waarvoor de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen voor gezinnen is verschuldigd.
 • erkende geloofsgemeenschappen of religieuze gemeenschappen.
 • onderwijsinstellingen.
 • overheidsinstellingen.

Meer info

Het kan zijn dat u deze belasting ten onrechte vindt.

De aanslag worft opgemaakt aan de hand van de gegevens uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), een databank waarin in principe elke onderneming, vrij beroep en vzw's geregistreerd staan met een ondernemingsnummer. Voor het opmaken van de aanslagbiljetten voor de ondernemingen baseerde het stadsbestuur zich op deze databank. Het probleem daarmee is echter dat mensen vaak nalaten of vergeten hun gegevens in de KBO aan te passen (bijvoorbeeld wanneer hun zaak verhuist, de vestigingseenheid aanpassen of het ondernemingsnummer laten schrappen eens ze ophouden met hun zelfstandige activiteit of vzw). Die stopzetting kan in de praktijk al heel lang geleden gebeurd zijn, maar meestal werd dan vergeten om naast de schrapping van het BTW nummer ook te schrapping uit het handelsregister bij de rechtbank aan te vragen. Ben je in dit geval, dan vragen we je dringend je gegevens te checken. Dat kan online. Je ondernemingsnummer laten schrappen kan via een erkend ondernemingsloket. Aan zulke schrapping is wel een kost verbonden van ongeveer € 80,00.