Biedingsprocedure bouwgronden Mispadstraat

 • De biedingen dienen onder gesloten omslag toe te komen bij de aangestelde makelaar binnen een bepaalde tijdspanne en uiterlijk op een door de stad bepaalde datum.
 • Biedingen onder de instelprijs worden niet weerhouden.
 • Kandidaten hebben het RECHT om te bieden op 3 percelen. Dit is een recht geen plicht.
 • Alle biedingen zijn bindend, ook keuze 2 en 3 op het biedingsformulier.
 • Er is 1 biedingsronde. Het hoogste bod op eender welk perceel op de biedingsformulier zal toegewezen worden aan de hoogstbiedende kandidaat. Indien kandidaat op meerdere percelen het hoogste bod uitbracht, telt de opgegeven voorkeur.
 • Bij een gelijke hoogste bod op een perceel wordt een 2de biedingsronde georganiseerd tussen deze 2 kandidaten.
 • Er kan maar 1 lot worden toegekend per kandidaat-koper
 • De biedingen moeten gebeuren op een daartoe door stad Genk opgemaakt geijkt inschrijvingsformulier. De biedingen moeten aangetekend verzonden worden met het opschrift “Bieding voor verkoop/verhuur stad Genk”, aan de aangestelde makelaar of tijdig tegen ontvangstbewijs worden afgeleverd. Het inschrijvingsformulier dient ondertekend te zijn door de kandidaat-koper(s) om rechtsgeldig te kunnen zijn.
 • De opening van de bieding(en) heeft plaats op het stadhuis in aanwezigheid van een ambtenaar van de stad Genk en de aangestelde makelaar op een door de stad Genk te bepalen tijdstip. De kandidaat-koper(s) mogen op deze opening aanwezig zijn.
 • Van de bieding(en) wordt ter plaatse een proces-verbaal van vaststelling opgemaakt.
 • De biedingen zijn bindend. Kandidaat-kopers die een bod uitbrengen en het goed toegewezen krijgen moeten het onroerend goed aankopen. Het niet-verkrijgen van een hypothecaire lening alsook onvermogendheid van welke aard ook zal niet worden opgenomen als opschortende voorwaarden in de verkoopovereenkomst. Bij het niet-naleven van de aankoopverplichting is er door de kandidaat-koper aan de stad een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het verkoopbedrag, te vermeerderen met de wettelijke intresten.
 • Na toewijzing worden de kandidaat-kopers uitgenodigd voor het ondertekenen van de verkoopovereenkomst. Hierna worden alle documenten aan de door de kandidaat-koper aangestelde notaris bezorgd voor verder gevolg in functie van het verlijden van de akte.
 • De kandidaat-koper mag op het moment van de aankoop geen andere eigendommen bezitten zoals aangegeven in de verklaring op eer. Bij vaststelling van valsheid in geschrifte van deze lastvoorwaarden is een boete verschuldigd van 20% op de aankoopprijs, te indexeren vanaf de datum van de aankoopakte van de grond tot op het moment van de vaststelling en de ingebrekestelling

Biedingsformulier

Download hieronder de biedingsformulieren.