Biedingsprocedure verkoop pand Onderwijslaan 91

Voorwaarden en verplichtingen

  • De biedingen dienen onder gesloten omslag toe te komen bij de aangestelde makelaar binnen een bepaalde tijdspanne en uiterlijk op een door de stad bepaalde datum.
  • Biedingen onder de instelprijs worden niet weerhouden.
  • De hoogste bieder krijgt het onroerend goed toegewezen.
  • Ingeval van meerdere biedingen, voor zover deze biedingen minimum de instelprijs bedragen, zal er een tweede biedingsronde georganiseerd worden met een recht van hoger bod. Bij gelijke hoogste biedingsbedragen wordt dit herhaald voor deze hoogste bieders totdat er één hoogste bod overeind blijft.
  • Mocht blijken dat de hoogste bieder zijn aankoopverplichting niet kan nakomen zal het onroerend goed te koop worden aangeboden aan de tweede hoogstbiedende.
  • De biedingen moeten gebeuren op een daartoe door stad Genk opgemaakt geijkt inschrijvingsformulier. De biedingen moeten aangetekend verzonden worden met het opschrift “Bieding voor verkoop/verhuur stad Genk”, aan de aangestelde makelaar of tijdig tegen ontvangstbewijs worden afgeleverd. Het inschrijvingsformulier dient ondertekend te zijn door de kandidaat-koper(s) om rechtsgeldig te kunnen zijn.
  • De opening van de bieding(en) heeft plaats op het stadhuis in aanwezigheid van een ambtenaar van de stad Genk en de aangestelde makelaar op een door de stad Genk te bepalen tijdstip. De kandidaat-koper(s) mogen op deze opening aanwezig zijn.
  • Van de bieding(en) wordt ter plaatse een proces-verbaal van vaststelling opgemaakt.
  • De biedingen zijn bindend. Kandidaat-kopers die een bod uitbrengen en het goed toegewezen krijgen moeten het onroerend goed aankopen. Het niet-verkrijgen van een hypothecaire lening alsook onvermogendheid van welke aard ook zal niet worden opgenomen als opschortende voorwaarden in de verkoopovereenkomst. Bij het niet-naleven van de aankoopverplichting is er door de kandidaat-koper aan de stad een schadevergoeding verschuldigd van 5 % op het verkoopbedrag, te vermeerderen met de wettelijke intresten.
  • Na toewijzing worden de kandidaat-kopers uitgenodigd voor het ondertekenen van de verkoopovereenkomst. Hierna worden alle documenten aan de door de kandidaat-koper aangestelde notaris bezorgd voor verder gevolg in functie van het verlijden van de akte.

Biedingsformulier

Download hieronder de biedingsformulieren.