Bosbeheer in Genk

Bosbeheer

De stad Genk heeft sinds 2006 een beheerplan voor haar bossen (+ 1.100 ha). De stad heeft een beheerplan laten opstellen omdat men zo op een planmatige en doordachte manier de bossen kan beheren. Hierbij wordt rekening gehouden met onder andere economische, ecologische en maatschappelijke factoren.

Het bosbeheerplan geeft aan waar men met het beheer van het bos heen wil. Het is een uitgebreid document waarin een duurzaam beheer van het bos voor de komende 20 jaar wordt beschreven. Het beheerplan geeft meer inzicht in de kwaliteiten en de mogelijkheden van het bos en legt de ecologische, economische, sociale, educatieve, milieubeschermende en wetenschappelijke doelstellingen vast die men met het bos wil bereiken. Het beheerplan somt ook alle werkzaamheden en handelingen op die nodig zijn om de beheerdoelstellingen zo efficiënt mogelijk te realiseren.

Bosomvorming en bosranden

Een van de aspecten waar we de laatste jaren sterker op in zetten, is de omvorming van onze bossen. Veel van de bossen in Genk zijn aangeplant of gezaaid om later te kunnen gebruiken voor de mijnbouw. In deze naaldbossen, staat vaak Amerikaanse vogelkers of Amerikaanse eik. Deze exoten domineren sterk waardoor er heel weinig andere soorten groeien in het bos.

Om meer variatie te krijgen, moet je als beheerder ook zorgen voor goede bosranden. Een goede bosrand is gaat geleidelijk over in hoogte en varieert in soorten.

Om de omvorming van onze bossen en de aanpassing van de bosranden op het goede spoor te krijgen wordt er gekapt, worden exoten aangepakt en nadien planten we nieuwe boompjes in het bos. We noemen deze aanpak ook wel KaPla.