Burgerbudgetten: voor wie werkt aan een beter Genk

Met een subsidie van minimaal 5000 euro en een maximale van 100.000 euro kan je als inwoner van onze stad al heel wat bakens verzetten. Onder de noemer burgerbudget kan je zo’n toelage aanvragen wanneer jouw project voor, door en met Genkenaren wordt gerealiseerd. Tijd om de routekaart met de weg van een goed idee naar een effectieve subsidie open te vouwen.

Niet zelden ontstaan bij inwoners zelf de beste ideeën, die van onderuit hun weg vinden naar daar waar de beslissingen worden genomen: de politiek. Om Genkenaren echt te betrekken bij de vormgeving van onze stad werd een aanzienlijk bedrag voorzien voor ideeën en projecten die ze zelf willen realiseren. Welke projecten uiteindelijk worden gesubsidieerd, hangt af van verschillende factoren.

Alles start bij een idee dat je voorlegt aan de stad, dat in deze fase nog niet heel concreet of gedetailleerd hoeft te zijn. In de daaropvolgende tien weken werk je het plan uit, samen met medewerkers van de stad en leden van de klankbordgroep.

Enkel sociale winst

Vanzelfsprekend worden commerciële projecten geweerd. Ideeën die een kans willen maken op goedkeuring moeten de talenten van Genkenaren helpen ontwikkelen, de armoede of sociale ongelijkheid bekampen of inzetten op duurzaamheid en het klimaat. Acties die gericht zijn op natuurbehoud of tegen voedselverspilling maken zeker een goede kans. Projecten om kinderen te begeleiden bij hun huiswerk of ontmoetingen te organiseren voor kwetsbare mensen zijn andere goede voorbeelden.

Publieke projecten

Enkel projecten die niet in de privésfeer zitten, komen in aanmerking voor een burgerbudget. Het is zeker niet de bedoeling een persoonlijk project te laten bekostigen, wel om een verbindend idee te lanceren waar een aanzienlijk deel van de inwoners wel bij vaart. Voor voorstellen die onder de reguliere werking van je vereniging vallen, kan je geen aanvraag indienen.

De steun van de stad

Mocht je er nood aan hebben, dan kan je je plan en de haalbaarheid ervan doorpraten met een of meerdere experten van de klankbordgroep. Zij hebben veel ervaring met burgerparticipatie en helpen je om van idee naar concreet voorstel te fietsen. Na een eerste aftastend gesprek brengen ze je mogelijk in contact met andere stedelijke diensten of vzw’s met alle kennis over jouw specifieke vraag in huis.

Opgelet: de ondersteuning vanuit de stad is geen voorwaarde voor een goedkeuring. De aangeboden hulp stelt iedereen in staat een voorstel voor een burgerbudget te doen. Wie daar op eigen houtje in slaagt, kan zonder assistentie zijn plannen voorleggen.

Mensen met een vraag komen in contact met een klankbordgroep, waarin tien experten zetelen met een andere specialiteit. Hoewel ze niet voor de stad werken, kennen die specialisten Genk en zijn uitdagingen. Ze zijn onder meer actief op het vlak van talentontwikkeling, armoedebestrijding, duurzaamheid en klimaat.

Laat Genk stemmen over jouw idee

Eens je plan klaar is en aan de voorwaarden voldoet, kan je het indienen. Zowel individuele burgers vanaf 14 jaar als feitelijke verenigingen en vzw’s met maximaal twee voltijdse medewerkers kunnen een aanvraag doen voor een burgerbudget. Over de ingediende plannen kunnen alle Genkenaren ouder dan 14 jaar stemmen.

Stem mee

Die stemming vindt eind juni op www.burgerbudgetgenk.be plaats, als sluitstuk van het eerste traject. Grijp zeker de kans om mee te kiezen welke projecten het halen en waarvan de realisatie dus mee wordt gefinancierd door de stad.

Op dit moment kan je geen nieuw project voor een burgerbudget indienen. Vanaf augustus gaat alle aandacht naar de uitwerking van de winnende projecten uit de stemming van juni.

De start van het tweede traject staat gepland voor 2022. Van dan af kan je zelf een voorstel indienen.

Meer info

www.burgerbudgetgenk.be

daan.symons@genk.be

089 65 43 29

Lieve en Patrick zijn het idee van burgerbudgetten genegen

Een toelage om een project voor Genk te helpen bekostigen. Daar zien Lieve Conings en Patrick Van Zundert het nut zeker van in. ‘Heel goed om de burger te betrekken bij het Genkse beleid’, oppert Lieve. ‘Zeker nu de kloof tussen politiek en burger zo groot is geworden’, pikt Patrick in. ‘Noem me een hippie, maar voor mij moet beleid nog altijd zo veel mogelijk vertrekken vanuit de mensen’, onderstreept hij.

Corona als motor

Zoals een vliegwiel een machine gelijkmatiger laat draaien, zien Lieve en Patrick corona als katalysator voor een tweede adem voor Genk. Patrick: ‘Corona heeft ons laten inzien hoe belangrijk het is dat mensen ongedwongen met elkaar kunnen praten en samenkomen. We moeten elkaar weer leren ontdekken. Projecten als dit nodigen ons uit rekening met elkaar te houden.’ Lieve hoopt dat het burgerbudget mensen helpt verbinden: ‘We moeten naar een samenleving waar burgers elkaar steunen, van mens tot mens. Alleen zo kunnen we eenzaamheid en armoede verdrijven.’