Contantbetaling voor het aanbieden van huishoudelijke en gelijkgetelde afvalstoffen voor de huis-aan-huisophaling en voor het aankopen van recipiënten om deze afvalstoffen aan te bieden voor de aanslagjaren 2018 - 2019.

Voor de aanslagjaren 2018-2019 wordt ten voordele van de stad Genk een belasting geheven voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen of daarmee gelijkgesteld bedrijfsafval.

Voor wie?

Indien het afval wordt aangeboden voor een gezin dan is de contantbelasting hoofdelijk verschuldigd door de referentiepersoon van het gezin en alle meerderjarige leden van het gezin die in de woongelegenheid van de referentiepersoon verblijven.

Indien het afval wordt aangeboden voor een onderneming of vereniging dan is de contantbelasting hoofdelijk verschuldigd door de referentiepersoon en de onderneming zijnde iedere natuurlijke of rechtspersoon, die de onderneming uitmaakt of de leden van de vereniging, indien deze geen rechtspersoonlijkheid heeft.

Bedrag

De contantbelasting wordt vastgesteld als volgt:

  • Huisvuil:
1 rol van 10 huisvuilzakken 44 liter per stuk € 12,50 per rol € 1,25 per zak
1 rol van 10 huisvuilzakken 22 liter per stuk € 6,25 per rol € 0,625 per zak
  • Indien gebruik gemaakt wordt van specifieke inzamelsystemen:
Type container Afvalsoort € per aanbieding € per kg.

Container met een gezamenlijk quotum (tarief van toepassing van zodra quotumkilo's opgebruikt zijn)

Huisvuil  --- € 0,18
Gezamenlijke ondergronds inzamelingsysteem van LIMBURG.NET (tarief van toepassing van zodra quotumkilo's zijn opgebruikt) Huisvuil € 0,625 per opening van de trommel  ---
Semi ondergronds inzamelsysteem met badge verleend door stad Genk of O.C.M.W. (tarief van toepassing van zodra quotumkilo's opgebruikt zijn)

Huisvuil

PMB

€ 1,25

€ 0,15

 ---
  • Papieren binnenzak voor gft-containers:
1 pak van 5 papieren binnenzakken 120 liter/stuk € 5,00 per pak € 1,00 per zak
1 pak van 5 papieren binnenzakken 40 liter/stuk € 2,00 per pak € 0,40 per zak
  • Groente-, fruit- en tuinafval: 
Container Eerste container per adres Tweede container per adres
120 liter Inbegrepen in de basisdienstverlening Sticker € 40,00/jaar  € 50,00 Sticker € 40,00/jaar
40 liter Inbegrepen in de basisdienstverlening Sticker € 15,00/jaar  € 50,00 Sticker € 15,00/jaar

Bij beschadiging door de oneigenlijk gebruik of bij verlies van een geleverde container wordt voor de vervanging volgend tarief aangerekend:

120 liter container € 50,00
40 liter container € 50,00
  • PMD, plastics, papier en karton:
FRACTE EENHEID      
PMD 1 rol van 20 zakken 60 liter € 3,00 per rol € 0,15 per zak
PMD 1 rol van 10 zakken (alleen voor scholen en verenigingen) 120 liter € 3,00 per rol € 0,30 per zak
Plastic 1 rol van 20 zakken 60 liter € 3,00 per rol € 0,15 per zak
Papier en karton  ---  ---  ---  ---
  • Grofvuil en snoeiafval:
Grofvuil, Houtafval en snoeiafval Overeenkomstig de voorschriften van het afvalreglement € 10,00 per m³
Hakselen snoeiafval Overeenkomstig de voorschriften van het afvalreglement € 10,00 per m³