Dossier: Eerste hulp bij huren en verhuren

Gepubliceerd op dinsdag 26 februari 2019 11.58 u.
Bijna een op twee Genkenaren huurt een woning. Sinds 1 januari 2019 is het huurdecreet op heel wat vlakken aangepast. Verhuur of huur je? Vijf Genkse huur- en verhuurexperten laten hun licht schijnen op de nieuwe wetgeving.

PRIVACY VAN DE HUURDER

Els Brans, Huurderssyndicaat:

“Het nieuwe huurdecreet is de bundeling van spelregels tussen huurder en verhuurder. Het wordt duidelijker, er rest minder stof tot discussie. Dat lijkt me de voornaamste conclusie. Er zijn ook tendensen in de wet geslopen. De privacy van de huurder wordt meer beschermd. Zo mag de verhuurder alleen die gegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om na te gaan of de kandidaat- huurder financieel in staat is om zijn huur te betalen.”

DUIDELIJKER VOOR CO-HOUSERS

Lisa Schellens, ERA Maximmo:

“In de nieuwe wetgeving is nu meer aandacht voor veranderende vormen van samenleven. Zo zien we op de markt veel meer co-housing, bijvoorbeeld vrienden die samen gaan huren. De regels voor co-housing zijn dankzij het decreet duidelijker. Jonge mensen zijn dan weer minder geneigd om gedurende lange tijd dezelfde woning te huren. Het nieuwe decreet maakt het mogelijk om een huurovereenkomst van korte duur (drie jaar of minder) vroegtijdig op te zeggen

BETERE KOSTENBESCHRIJVING

Elke Acciani, SVK Het Scharnier:

“Wij zijn een sociaal verhuurkantoor en werken licht anders, vanuit het Kaderbesluit Sociale Huur. Ons valt het ook op dat het decreet meer rekening houdt met een aantal verzuchtingen en discussiepunten uit het verleden. Zo is het nu duidelijker wie welke kosten en lasten moet betalen en is er ook een uitgebreidere lijst van kleine herstellingen waarvoor de huurder verantwoordelijk is. De huurder moet daarentegen nooit instaan voor het herstel van slijtage door ouderdom of schade door overmacht. Die nuances zitten in het decreet vervat.”

BRANDVERZEKERING VERPLICHT

Joan Schellens, ERA Maximmo:

“Ook de richtlijnen over de gemeenschappelijke kosten zijn transparanter. De verhuurder mag contractueel wel nog een forfait vragen, maar als de huurder van mening is dat deze niet overeenkomen met de werkelijke kost, dan kan hij die via de Vrederechter laten omzetten in de werkelijke kost. Nog zo’n punt waarover geen discussie meer moet gevoerd worden: de huurder is vanaf nu ook verplicht om een brandverzekering af te sluiten.”

MINIMALE KWALITEITSEISEN

Jasmijn Vincken, huisvestigingsambtenaar stad Genk:

“Het nieuwe decreet geeft ons wat meer handvaten, dat klopt. Voor stad Genk is het voornaamste dat iedere woning aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen voldoet. Deze normen zijn opgenomen in de Vlaamse Wooncode. Wanneer een huurwoning niet aan deze normen voldoet, kan zij ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. In zo’n geval kan de huurder aan de vrederechter vragen om het huurcontract nietig te verklaren. Huurders of verhuurders die vragen hebben over huren of wonen, helpen wij verder aan het Woonloket. Jaarlijks behandelen we ongeveer 60 concrete klachten rond woningkwaliteit. We merken gelukkig dat we minder procedures moeten opstarten. We investeren veel in bemiddeling tussen huurders en de verhuurders, en dat loont.”

BEMIDDELING VOOROP

Jimmy Bogaers, Sociale Dienst stad Genk/OCMW:

Zowel huurders als verhuurders kunnen ons inschakelen om een regeling te zoeken als de huur niet meer betaald kan worden. Wanneer de verhuurder geen oplossing ziet voor de situatie en naar de Vrederechter stapt met een verzoekschrift tot uithuiszetting, worden we ook verwittigd, tenzij de huurder zich hiertegen verzet. Vorig jaar kregen we 100 verzoekschriften tot uithuiszetting uit privéwoningen. We proberen dan alsnog een oplossing te vinden om uithuiszetting te vermijden. Bij deze dus een oproep om liever te vroeg dan te laat hulp te zoeken en niet te wachten tot het zover is."

HUURWAARBORG

Jimmy Bogaers, Sociale Dienst stad Genk/OCMW: 

“Wij kunnen ook helpen bij de aanvraag van de Huurwaarborglening bij het Vlaams Woningfonds. Het nieuwe decreet bepaalt dat de huurwaarborg stijgt van twee naar drie maanden huur. Je moet dus bij de start van je huurcontract vier maanden huur ter beschikking hebben, niet evident. Met de nieuwe Huurwaarborglening reikt de Vlaamse regering hiervoor een oplossing aan.”

CONCLUSIE?

Voor zowel huurder als verhuurder biedt het decreet nieuwe mogelijkheden. Voor beide partijen zijn er puntjes op de i gezet. Heb je vragen als huurder of verhuurder, dan kan je bij deze experts terecht.

Huurderssyndicaat Limburg vzw

  • Zitdagen in het stadhuis Genk: elke donderdag van 13 tot 16 uur (aanmelden vóór 15.30 uur)
  • Voor Genkenaren is het eerste advies gratis!
  • www.huurderssyndicaat.be

Sociaal verhuurkantoor

Sociale Dienst OCMW

Woonloket stad Genk