Genk gaat stap verder in strijd tegen huisjesmelkers

Gepubliceerd op dinsdag 21 november 2023 10.59 u.
Persbericht van 21 november 2023

Genk gaat stap verder in strijd tegen huisjesmelkers

In Waterschei startte vorig jaar het proefproject ‘Wijkverbeteringscontract Waterschei’. Dit programma richt zich op een doelgroep die kwetsbaar is voor huisjesmelkers zoals buitenlandse arbeidsmigranten. Omdat de problemen hardnekkig blijken, schakelt de stad een versnelling hoger in de strijd tegen huisjesmelkers.

Genk vecht al jaren tegen lage woonkwaliteit. Onder meer in Waterschei zijn er enkele buurten bekend waar dit probleem zich helaas stelt. “Daarom startten we in 2022 hier al met een project”, vertelt burgemeester Wim Dries. ““In dat project ligt de focus enerzijds op de ondersteuning van kwetsbare nieuwkomers en anderzijds op een geïntegreerde aanpak van samenlevingsproblemen, verloedering en huisjesmelkerij. Die nieuwkomers zijn zelf ook extra kwetsbaar, door een opeenstapeling van knelpunten zoals gebrek aan taalkennis, scholing, werkloosheid maar ook slechte huisvesting. Rond dit laatste punt merken we dat we een stevigere aanpak nodig hebben om echt ontradend te werken voor huisjesmelkers.”

Uit dat project blijkt dat arbeidsmigranten vaker het slachtoffer zijn van huisjesmelkers. Arbeidsmigranten weten niet waar ze dergelijke problematiek kunnen aankaarten, waardoor de klachten niet tot bij de juiste diensten geraken. Ze zijn ook vaker afhankelijk van hun werkgever voor hun huisvesting. Dit leidt soms tot misbruik. “Daarom schakelen we nu dus een versnelling hoger en gaan we voor een meer assertieve aanpak”, vertelt schepen van Wonen en Wijken, Alessandro Cucchiara. “Deze is vooral gericht op sensibilisering, een hardere aanpak van recidivisten en het proactief controleren van de woningkwaliteit.”

Concreet gaat het onder meer om volgende acties:

  • Wanneer een pand onbewoonbaar wordt verklaard, moet de eigenaar gehoord worden. Nieuw is dat dit steeds live zal gebeuren door de burgemeester, schepen of verantwoordelijke diensten, en niet per brief. Zo wordt meteen kort op de bal gespeeld om een herstel af te spreken.

  • Wanneer de burgemeester een pand onbewoonbaar verklaart, wordt het besluit opgehangen op een zichtbare plek aan de voorgevel van het pand. Dit om nieuwe huurders te waarschuwen. Het verwijderen van het besluit wordt bestraft met een GAS boete.
  • In de buurtkrant zal bericht worden over woningkwaliteit. Ook binnen het netwerk van buurtgerichte medewerkers zullen mensen sneller geïnformeerd worden.
    Woningen die worden opgedeeld in kamers voor verhuur, zullen steeds een proces-verbaal (PV) Stedenbouw krijgen. Dit PV zal door het parket gescreend worden voor vervolging. Indien het parket beslist om niet te vervolgen, zullen er bestuurlijke boetes mogelijk zijn en zelfs dwangsommen voor de eigenaar die de niet-vergunde opdeling niet willen ongedaan maken.

  • De diensten zullen gericht panden screenen en risico-panden proactief gaan controleren. Door het bundelen van informatie binnen het netwerk van veiligheidsdiensten zullen risico-panden veel nauwer opgevolgd worden en waar nodig gecontroleerd worden ism PZ Carma of de wooninspectie.

  • Panden waar er een combinatie aan problematieken heerst zoals lage woonkwaliteit, koppeling loon aan huisvesting, recidive, … zullen sneller aangepakt worden. Hierbij zal het lokaal bestuur sneller voorwaarden kunnen opleggen voor een onbewoonbaar verklaard pand weer verhuurd mag worden. Indien nodig en de omstandigheden het vereisen, zal het verzegelen van het pand in kwestie gebeuren.

“We rollen dit project eerst in Waterschei uit, omdat er hier al nauw wordt samengewerkt met de verschillende partners. Daarna is het de bedoeling om uit te breiden naar andere buurten waar het probleem ook gekend is”, vertelt schepen Cucchiara.

De verschillende stadsdiensten werken ondertussen ook aan een kader voor kwalitatieve huisvesting, specifiek voor arbeidsmigranten. “Bonafide werkgevers kunnen op die manier degelijke huisvesting voorzien, zodat de bestaande huurmarkt niet te sterk onder druk komt”, verduidelijkt burgemeester Dries nog.” Zo wordt de markt voor laagkwalitatieve panden een stuk kleiner. Door op verschillende fronten in te zetten, willen we de woonkwaliteit verhogen, mensen uit de illegaliteit halen en de druk op de huurmarkt verlagen.”