Kies je eigen goede doel

Deelnemers aan de Warmathon steunen een zelf gekozen goed doel. Hieronder vind je de Genkse goede doelen.

Meer weten? Surf naar https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen.

'n witte Roos vzw

Het gratis aanbieden van massage bij kankerpatiënten in diverse ziekenhuizen in Vlaanderen. Het gratis aanbieden van massage bij palliatieve patiënten aan huis.

De Appelboom

De Appelboom vzw is een behandelingscentrum voor peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis (ASS), al dan niet met een verstandelijke beperking.
Kenmerkend zijn afwijkingen in de communicatie, verbeelding en sociale interactie.
Meer informatie over ons centrum vindt u op onze website: www.deappelboom.org

CAW Limburg

CAW Limburg biedt een netwerk van laagdrempelige, cliëntgerichte en kwaliteitsvolle hulpverlening, preventie en onthaal bieden aan mensen met diverse welzijnsnoden en –vragen. We richten ons in het bijzonder tot mensen die in hun welzijnskansen bedreigd worden ten gevolge van persoonlijke, relationele of maatschappelijke factoren. In dit kader organiseren we naast een algemeen –en doelgroepenonthaal, ook psychosociale begeleiding voor mensen die in een (dreigende) noodsituatie terecht zijn gekomen en werken we bij voorkeur preventief.

ZORGRANCH STAPPEN

Zorgranch Stappen vzw staat voor Speelse Therapie Assistentie Paard Pony En Natuur. Wij bieden therapeutische begeleiding aan personen met een beperking met en op onze therapiepaarden. Dit gebeurt op een speelse manier in de open natuur.

de regenbOog - Genk

De regenbOog vzw begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking naar hun ideale vrijetijdsbesteding. De vrije keuze van de persoon met een beperking is ons uitgangspunt.

We organiseren zelf vrijetijdsactiviteiten en opvang voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap overdag, 's avonds en tijdens de schoolvakanties.
Voor organisaties die hun werking toegankelijk willen maken voor personen met een beperking geven wij vormingen en ondersteuning.

BETHANIË

Bethanië is een Observatie- en Behandelingscentrum, een Medisch-Pedagogisch Instituut en Semi-Internaat voor schoolgaande kinderen en jongeren met emotionele en gedragsproblemen.

Sinds april 2014 is Bethanië 100% Multifunctioneel Centrum (MFC). Het directe doel van een MFC is meer en soepeler zorg op maat inzetten. De basis is de vraagstelling van het kind of de ouders: wat vraagt een kind/gezin om verder te ontwikkelen en wat is hiervoor nodig aan methodieken en werkvormen ? Een klassiek internaatsverblijf is daarbij voortaan slechts één van de mogelijke opties, maar blijft absoluut noodzakelijk voor kinderen die (tijdelijk of voor langere duur) geen of een beperkte thuisbasis hebben.

Kleine Prins

VZW Kleine Prins is meer dan 40 jaar geleden opgericht en werkt volledig met vrijwilligers. Wij begeleiden gezinnen die getroffen worden door een levensbedreigende ziekte van een kind voor de leeftijd van 18 jaar. De werking omvat drie terreinen:

 • emotionele ondersteuning: een luisterend oor zijn en de zorg van de ouders proberen te verlichten
 • lotgenotenwerking door het organiseren van 4 feestelijke activiteiten per jaar voor alle gezinnen
 • financiële steun voor medische kosten gerelateerd aan de ziekte van het kind.

Pleegzorg Limburg vzw

Wist je dat er vandaag meer dan 4000 pleeggezinnen zijn in Vlaanderen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de kans om te groeien richting toekomst. Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen. www.pleegzorglimburg.be

SINT-VINCENTIUS LIMBURG

De St.-Vincentiusvereniging is actief in Limburg met:

 • De Provinciale Raad Limburg vzw, die de plaatselijke conferenties overkoepelt en ondersteunt.
 • De 37 plaatselijke conferenties, verspreid over praktisch alle gemeenten in Limburg.
 • De ongeveer 1.000 vrijwilligers, in dienst bij één of meer conferenties.
 • De verdeling van ongeveer 4.000 voedselpakketten per maand aan de hulpvragers.
 • De verdeling van kleding, huisraad en speelgoed.
 • En meer: projecten rond mobiliteit-armoede; gezonde voeding; onderwijs-armoede, ...
 • De meer dan 9.000 geholpen personen per maand waarvan meer dan 2.000 kinderen.

Lees meer: www.vincentius-limburg.be

Kind en Taal vzw

Kind en Taal heeft als het doel om de onderwijskansen te verbeteren van jonge kinderen (tussen 0 en 6 jaar in kwetsbare gezinnen) in de strijd tegen kansarmoede. Begeleiders, medewerkers en vrijwilligers gaan met de ouders en hun kinderen van 1 tot 6 jaar werken aan kwalitatieve interactie tussen ouder en kind, aan het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen en tot slot aan het optimaliseren van de onderwijskansen door het verbeteren van de taal- en denkontwikkeling.

BEESTIG WIJS

Mensen en honden kunnen veel van elkaar leren, ze kunnen elkaar versterken.

Onze vzw biedt:

Een leeraanbod met honden
Dit is een schoolvervangend aanbod voor jongeren + 12 jaar die vastlopen op school.
We runnen samen met deze jongeren een opvang-en uitlaatservice voor honden. Jongeren krijgen alzo de kans om 'levensecht' te leren met de hond als evenwaardige partner.
Op die manier werken we aan zelfvertrouwen, betrokkenheid en competentieontwikkeling.
We zijn reeds 7 jaar actief. We hebben geen personeel en krijgen geen subsidiëring.
Alle giften gaan rechtstreeks naar de jongerenwerking omdat iedereen binnen de vzw vrijwilliger is.

Stebo vzw

Stebo streeft naar een zo groot mogelijke deelname van mensen en groepen mensen aan de samenleving en geeft daarbij absolute voorrang aan wie met uitsluiting bedreigd wordt. Zo bouwen wij mee aan een democratische maatschappij, waarin mensen vanuit hun eigen mogelijkheden een bijdrage kunnen leveren.

Stebo ontwikkelt daartoe projecten, diensten en initiatieven in belangrijke levensdomeinen waarin uitsluitingsmechanismen zich prominent voordoen. Vandaag zijn dat de domeinen tewerkstelling, buurtopbouwwerk, wonen, energie en ondernemerschap. De activiteiten die Stebo vormgeeft en uitvoert, dragen bij tot de sociaal-economische ontwikkeling van buurt en regio.

Nierpatienten ZOL vzw

De VZW verenigt nierpatiënten die in behandeling zijn in de ziekenhuizen van Genk en Overpelt.We proberen te voorkomen dat men door de ziekte sociaal geïsoleerd raakt. Daarom worden er gespreksavonden ingericht, uitstappen georganiseerd, uitgave van een tijdschriftje ...kortom mensen trachten samen te brengen om aan elkaar ervaringen uit te wisselen en info te verstrekken.

Katarsis

Katarsis is een behandelingscentrum voor mensen met problemen rond drugs, al dan niet in combinatie met alcohol en medicatie. Er wordt een residentieel, groepsgericht en gestructureerd programma aangeboden aan mannen en vrouwen vanaf 16 jaar. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan individuele begeleiding in functie van de specifieke noden van de cliënt. Je kan in Katarsis terecht voor een ontwenningsprogramma ‘Detox’ alsook voor een langdurig behandelprogramma ‘Therapeutische Gemeenschap’. De missie van Katarsis is het aanbieden van een zorgtraject met als doel verslaafden te re-integreren in de maatschappij. Het team heeft vertrouwen in de groeimogelijkheden van de bewoners en zet samen met hen concrete stappen in het ontwenningsproces.

Evy's Children Home

EVY’S CHILDREN HOME is opgericht in 2015 om opvang, voeding, scholing en opvoeding te bieden aan weeskinderen en hen te begeleiden naar een betere toekomst. Op dit ogenblik vangen we 15 kinderen op in Kwale, in het zuiden van Kenia. Sommigen zijn weeskinderen, anderen zijn geplaatst door de overheid wegens hun schrijnende gezinssituatie. Ze worden begeleid door een team van 7 volwassenen. Die zorgen ervoor dat de kinderen naar school kunnen en proberen hen een warme thuis te geven. Van kokkin tot klusjesman, ieder heeft zÂ’n taak en is onmisbaar. We zien dat de kinderen openbloeien. Ze leven, werken, eten en spelen samen. Een plezier om te zien hoe ze hun – soms vreselijke – situatie leren om te keren in een stralende glimlach.

Qué bonito!

Vzw Qué bonito! staat volledig in het teken van haar project in het zuiden Añañau. Asociación ONG Añañau is een onderwijsproject dat in december 2014 werd opgericht in Cusco, Peru. Ze werkt met kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar oud die in situaties van extreme armoede en onstabiele familiesituaties leven in het district San Jeronimo.
Vzw Qué bonito! zorgt voor ondersteuning en vertegenwoordiging in en vanuit België. Ze heeft tot doel alle mogelijke materiële en morele tussenkomsten te verlenen en contacten te verzorgen met het oog op de verbetering van het lot van zowel kwetsbare kinderen als kwetsbare volwassenen in achtergestelde gebieden en dit in eerste instantie in samenwerking met Añañau.
www.ananau.org

Dierenasiel Genk vzw

Het dierenasiel zet zich in om alle verlaten,verloren en verwaarloosde honden en katten op te vangen,te verzorgen en een nieuwe thuis te zoeken.

Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk - WZC Mandana en WZC Toermalien

Het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk is ontstaan uit een fusie tussen WZC Toermalien en Mandana, beiden gelegen te Genk. We bieden dagelijks zorg aan zo'n 400 senioren, al dan niet residentieel. Via de acties van de Warmste Week willen we graag sparen voor een interactief projectiesysteem (beter bekend als een 'tovertafel'). Deze brengt door lichtprojecties op een tafel, mensen in beweging en zorgt voor interactie tussen bewoners, beeld en geluid.

MENOS - Ondersteuningsgroep jongdementie

Met de ondersteuningsgroep jongdementie, die zich richt tot personen met jongdementie en hun familie, willen we vooral het lotgenotencontact stimuleren onder de dementerenden, maar vooral ook onder de mantelzorgers. Vanuit de ervaringen, die lotgenoten delen met mekaar, komen de leemtes in de zorg voor de doelgroep naar boven. Met deze knelpunten willen we iets doen en zo nodig een signaalfunctie vervullen. Maandelijks organiseert MENOS een tweetal ontmoetingsmomenten voor de doelgroep, worden ervaringen uitgewisseld, activiteiten gedaan en wordt nagedacht over sensibilisering en aanvaarding van deze problematiek en de gevolgen ervan.

Limburgs Platform voor mensen op de vlucht vzw

Het Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht is een netwerk van vrijwilligers, comités, org. en personen die zich inzetten voor mensen op de vlucht.

 • Het LPV ijvert voor een menswaardige opvang en begeleiding, waarbij de menselijke waardigheid en de mensenrechten gerespecteerd worden.
 • Het LPV wil werken aan knelpunten die een menswaardig vluchtelingenbeleid verhinderen en zoeken naar strategieën om deze knelpunten aan te pakken.
 • Het LPV wil ook de bevolking sensibiliseren het thema bespreekbaar maken.

Bovendien wijst het LPV op het belang van beeldvorming in de media.
Om de doelstellingen te realiseren werkt het LPV samen met partners. Je vindt een overzicht op onze website www.limburggastvrij.be.

PAS - Pedagogisch Advies & Stimulering

VZW PAS werd in april 2000 opgericht als netwerkorganisatie actief inzake opvoedings- en gezinsondersteuning, hulpverlening en welzijn. Het netwerk heeft als kerntaak de ontwikkeling te garanderen van een behoeftedekkend, toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod opvoedingsondersteuning op maat van de Genkse gezinnen en omgeving. Momenteel heeft VZW PAS ook het beheer en de uitbouw van Campus O3 -de Genkse Huizen van het Kind- in handen.

GIGOS vzw

GIGOS vzw ijvert voor kansen voor iedereen en werkt met en voor kinderen, tieners en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties, vanuit hun vrije tijd en vanuit hun omgeving met bijzondere aandacht voor hun welzijn.

Wij staan, samen met onze doelgroep, voor respect voor het individu en voor de mens in het algemeen.

Bas, stoere strijder

Vzw Bas ontstond na de dood van Bas ten gevolge van een mislukte harttransplantatie. We profileren ons op 3 niveau’s : het geven van informatie en educatie over transplantatie en orgaandonatie (al 3 publicaties bij uitg. noozi) op alle niveau's . Hiervoor geven we gratis lezingen en ontwikkelden we voor het secundair onderwijs een lessenpakket ism met PCL. Daarnaast ondersteunen we gezinnen die het door de ziekte van hun kind financieel moeilijk krijgen door in overleg let de sociale dienst van ziekenhuizen af en toe een factuur te betalen. Tenslotte ondersteunen we innovatief wetenschappelijk onderzoek dat transplantatie - en donatiegericht is.

Borstvoeding vzw

Borstvoeding vzw (actief sinds 1981) is een vereniging van vrouwen die zich inzetten om van de borstvoedingsperiode van andere mama's een succes te maken. Deze borstvoedingsconsulentes hebben zelf een ruime borstvoedingservaring en hebben bovendien een bijkomende opleiding gekregen zodat ze deskundig advies en begeleiding kunnen geven. Dat kan via telefoon of mail, of persoonlijk op een infosessie of moedergroep. We proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn. De infosessies zijn vooral gericht naar zwangere en (pas) bevallen mama's. Uiteraard zijn partners, oma's,... ook meer dan welkom: steun uit de directe omgeving is namelijk van essentieel belang voor het welslagen van de borstvoeding.
www.borstvoedingvzw.be

The Walking Egg vzw

De vzw heeft als hoofddoel wereldwijd meer mensen toegang te geven tot een behandeling voor familieplanning, inclusief het behandelen van kinderloosheid. Het meest recente project is het maken van een container die in Afrika de kleinere steden bezoekt en waarin zelfs een goedkope IVF kan worden aangeboden, naast het bespreken en aanbieden van contraceptie en HIV-preventie (The Walking Egg on wheels). Deze goedkope IVF methode werd ontwikkeld in Genk, ondertussen zijn met deze methode reeds meer dan 140 gezonde kinderen geboren. Dit project wordt door de Wereldgezondheidsorganizatie als belangrijk beschouwd, financiële middelen en steun zijn echter moeilijk te bekomen.

CKG De Stap

Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning De Stap in Genk begeleidt gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar in de opvoeding. Onze hulpverleners komen aan huis, vangen kinderen op in de leefgroep en geven groepstrainingen aan kinderen, ouders en leerkrachten. We zetten ons specifiek in voor kwetsbare gezinnen.
CKG De Stap wil gezinnen en kinderen kansen bieden om samen activiteiten te ondernemen om de ouder-kind-relatie te bevorderen en ouders te helpen om opvoeden op een speelse manier aan te pakken.
Naast jaarlijks gratis activiteiten voor de gezinnen investeert De Stap ook in projecten gericht op het welzijn van kinderen, zoals een 'verkeersparcours'. De opbrengst van Music for Life gaat integraal naar dit project.