Huwelijk - nietigverklaring

In een aantal gevallen kan je zelf of kan de Procureur des Konings de nietigverklaring vorderen van een huwelijk.

Een huwelijk kan nietig verklaard worden als het is aangegaan zonder de vrije toestemming van één van beide partijen. Een tweede reden is als het huwelijk is voltrokken met andere bedoelingen dan het stichten van een duurzame relatie.

Procedure

Aanvraag nietigverklaring

Wil je zelf een nietigverklaring vragen, dan moet je een verzoekschrift indienen bij de rechtbank van eerste aanleg. Hiervoor neem je best contact op met een advocaat.

Eenmaal er een vonnis van de rechtbank is, waartegen geen beroepsprocedure meer mogelijk is, wordt dit overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand in dezelfde gemeente als die waar het huwelijk werd voltrokken. Dit gebeurt op verzoek van diegene die de nietigverklaring vroeg of op last van het Parket van de Procureur des Konings als hij de vordering instelde.

Indien het huwelijk werd voltrokken in het buitenland zal het vonnis van nietigverklaring overgeschreven worden in de huidige verblijfsplaats van één van de betrokken partijen.

Indien er tegen het vonnis van nietigverklaring beroep werd aangetekend wordt de zaak verwezen naar het Hof van Beroep.

Vooraleer kan overgegaan worden tot de overschrijving van het arrest van het Hof van Beroep dient een attest van niet-verzet voorgelegd te worden.

Voor informatie en het nazicht van de nodige documenten, kan je terecht bij de Afdeling Burgerzaken.

Bedrag

Gratis

Afhandeling

Aanvraag overschrijving

Wanneer er een vonnis is, dien je nog te vragen dit over te schrijven in de registers van de Burgerlijke Stand. Dit gebeurt daar waar het huwelijk werd afgesloten als kantmelding bij de huwelijksakte. Dit is noodzakelijk zodat men altijd in de huwelijksakte kan zien dat dit huwelijk nietig is verklaard. Daarnaast wordt deze melding ook ingevoerd in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Wat meebrengen

Bij een aanvraag tot overschrijving van nietigverklaring in de registers, moet je volgende documenten meebrengen:

  • origineel of voor eensluidend verklaard afschrift van het beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest;
  • bewijs van kracht van gewijsde van het vonnis of attest dat er geen cassatieberoep tegen het arrest werd ingesteld;
  • het deurwaardersexploot van de betekening van het vonnis aan de tegenpartij;
  • identiteitsbewijs van de persoon die om overschrijving van het vonnis verzoekt.