Informatievergadering project-MER activiteitensite Horensbergdam - 24 juni 2024

Openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag Genker Kart Vereniging en uitnodiging informatievergadering project-MER activiteitensite Horensbergdam

Genker Kart Vereniging, Damstraat 1 te 3600 Genk heeft een omgevingsvergunningsaanvraag (incl. een milieueffectrapport) ingediend bij de deputatie van de provincie Limburg voor de hervergunning van het kartcircuit en bijhorende activiteiten alsook enkele stedenbouwkundige handelingen. Het milieueffectrapport (dat deel uitmaakt van de omgevingsvergunningsaanvraag) omvat een bespreking en beoordeling van de effecten op mens en milieu van alle activiteiten op de site Horensbergdam zijnde Karting Genk, Motocross Genk en Model Race Genk. Voor de 3 exploitanten werd er dus een gezamenlijk milieueffectrapport opgemaakt.

De omgevingsvergunningsaanvraag met alle nuttige inlichtingen is raadpleegbaar via de website van de Vlaamse overheid: https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek ), waar u via de zoekfunctie de openbare onderzoeken in de stad Genk kan raadplegen. De aanvraag is gekend onder dossiernummer 2024028214.

De aanvraag kan eveneens worden ingekeken bij het gemeentebestuur van Genk tijdens de periode van het openbaar onderzoek. De aanvraag ligt van 6 juni 2024 tot en met 5 juli 2024 voor eenieder digitaal ter inzage in het stadshuis van Genk, balie 22 op het balieplein, Stadsplein 1 te 3600 Genk. Om het dossier in te kijken, dient U een afspraak te maken via www.genk.be of telefonisch via het nummer 089/65 36 00.

Daarnaast kan het milieueffectrapport geraadpleegd worden via de MER databank: https://merregister.omgeving.vlaanderen.be/ (dossiernummer PR3526).

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag en het nog niet goedgekeurde milieueffectenrapport voor de site Horensbergdam worden ingediend, met vermelding van het omgevingsloketnummer op het bezwaarschrift op één van de volgende wijzen:

    • Via het publieke omgevingsloket (zie link hierboven)
    • Per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Genk, Stadsplein 1 te 3600 Genk

Zoals hierboven aangehaald werd voor de omgevingsvergunningsaanvraag een milieueffectrapport (project-MER) opgesteld. Dit project-MER werd opgesteld voor alle activiteiten op de site Horensbergdam (Karting Genk, Motocross Genk en Model Race Genk).

De informatievergadering in kader van dit project-MER zal doorgaan op maandag 24 juni 2024 om 19u bij Karting Genk (Damstraat 1, 3600 Genk). Vanaf 18u is iedereen al welkom op de voorafgaandelijke infomarkt waarop de initiatiefnemers en de MER-deskundigen aanwezig zijn.

Aan de geïnteresseerden vragen we vriendelijk om zich op voorhand in te schrijven via omgeving.handhaving@genk.be. U kan zich parkeren op de parking van Karting Genk. De informatievergadering zal doorgaan in het hoofdgebouw van Karting Genk.

Documenten

Terug naar overzicht