Inkomensgarantie voor ouderen

Gepubliceerd op donderdag 21 maart 2019 16.27 u.
Wie ouder is dan 65 jaar en niet over voldoende financiële middelen beschikt, kan in aanmerking komen voor een inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Dat is een uitkering die wordt betaald door de Federale Pensioendienst (FPD).

Hier zetten we even uiteen hoeveel de IGO bedraagt, aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoe je de uitkering aanvraagt. Opgelet: alle details van de bijzonder complexe wetgeving omtrent de IGO kunnen onmogelijk in een kort artikel worden samengevat. Voor meer info en een volledig beeld verwijzen we je graag naar de FPD.

De meeste 65-plussers hebben een pensioen. Maar alleenstaanden van wie het pensioen lager ligt dan 1.118,36 euro per maand (13.420,34 euro op jaarbasis) kunnen de IGO aanvragen. Voor samenwonenden bedraagt de IGO 745,57 euro per maand per persoon (8.946,89 euro op jaarbasis). Bij de berekening wordt er rekening gehouden met je bestaansmiddelen. Bij wie in de toekomst met pensioen gaat, wordt het recht op de IGO in principe automatisch onderzocht.

 

Bestaansmiddelen

Onder bestaansmiddelen worden onder meer je pensioen en tal van andere vormen van inkomsten begrepen. Ook met onroerende goederen en de verkoop daarvan in de afgelopen tien jaar wordt rekening gehouden. Op je pensioen wordt 10% vrijgesteld. Bij iemand met een pensioen van bijvoorbeeld 10.000 euro wordt slechts 9.000 euro in aanmerking genomen. Ook op het bezit van onroerende goederen en de verkoop ervan worden vrijstellingen toegepast.

 

Leeftijds- en verblijfsvoorwaarde

Alleen wie ten minste 65 jaar is en minstens tien jaar in België verblijft, kan in aanmerking komen voor de IGO. Bovendien moet je de Belgische nationaliteit hebben voor de uitkering. Wie een andere nationaliteit heeft, kan enkel aanspraak maken op de IGO indien hij een Belgisch rust- of overlevingspensioen heeft. Ook mensen van landen met wie België een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid heeft gesloten, kunnen de IGO aanvragen. Op deze voorwaarden zijn tal van uitzonderingen.

 

Opname in een rust- en verzorgingstehuis

Wie gehuwd is of met zijn partner samenwoont en wordt opgenomen in een rust- en verzorgingstehuis, komt mogelijk daardoor in aanmerking voor de IGO. De opname gaat dikwijls gepaard met een adreswijziging, waardoor het totale gezinsinkomen vermindert: een gezinspensioen wordt in twee gesplitst en een pensioen als alleenstaande wordt uitbetaald op de rekening van beide alleenwonende partners. Vraag in zo’n geval zeker meer info in het Sociaal Huis of bij de FPD.

 

Buitenland

Elk verblijf in het buitenland moet aan de FPD worden gemeld. Wie langer dan 30 al dan niet opeenvolgende dagen in het buitenland verblijft, verliest zijn IGO. Elk jaar ontvang je als IGO-gerechtigde een verblijfsbewijs, dat je ingevuld moet terugsturen naar de FPD.

 

Aanvragen

Je kan de IGO aanvragen in het Sociaal Huis van de stad na een afspraak op 089 65 36 00, via sociaal.welzijn@genk.be of www.genk.be.

 

FPD

Bijkomende inlichtingen kan je inwinnen bij de zitdag van de FPD in het balieplein, elke tweede en vierde dinsdag van de maand. Opgelet: ook voor de zitdag moet je een afspraak maken. Dat kan op 011 30 12 70.

 

Zo bereik je de FPD:

Federale Pensioendienst

Zuidertoren – 1060 Brussel

Gratis telefoonnummer: 1765

www.sfpd.fgov.be

 

 

Klik hier om de volledige Horizon te lezen