Jo Scheepers: nieuwe voorzitter adviesraad 55+

Gepubliceerd op dinsdag 13 augustus 2019 13.44 u.

Nu de Adviesraad 55+ is geïnstalleerd en de eerste vergaderingen achter de rug zijn, is de tijd rijp om bij de nieuwe voorzitter Jo Scheepers te polsen naar wat zij beoogt voor de lopende bestuursperiode. Een vraag aan Jo wordt weleens begroet met een tegenvraag of geherformuleerd. Een gesprek met een boeiende en doelbewuste dame.

 

Waarom mensen haar gekozen hebben tot voorzitter van de Adviesraad 55+? ‘Dat moet je mij eigenlijk niet vragen, maar de leden van het dagelijks bestuur die op mij gestemd hebben’, vertrekt Jo, die wel blij is met de grote meerderheid die haar het vertrouwen gaf.

 

Jo is met dit voorzitterschap allerminst aan haar proefstuk toe: als leerkracht heeft ze talloze jonge mensen klaargestoomd voor hun toekomst. Daarnaast zit ze ook de schoolraad voor die de werking van ALTEA adviseert en ze is ploegkapitein bij Tennisclub As. Ervaring in wat tot voor kort de seniorenraad heette, deed ze onder meer op als voorzitter van de werkgroep wonen.

 

Wat neem je mee uit je engagement voor de werkgroep wonen?

Jo: Daar heb ik vooral veel bijgeleerd en leuke en sociale contacten opgebouwd. In de werkgroep werd ik gewaar hoe aangenaam het is om me in te zetten voor de Genkse medioren en senioren.

 

Is er voor de nieuwe naam ‘Adviesraad 55+’ gekozen om meer mensen bij het beleid te betrekken?

Jo: Er zijn vooral ook gemeenschappelijke uitdagingen voor medioren en senioren. Het versterkt de Adviesraad alleen maar wanneer ze samen kunnen werken en inzichten delen. Neem nu wonen op latere leeftijd: dat is een probleem waar sommige senioren mee geconfronteerd worden, maar daarvoor neem je het best voorzorgsmaatregelen wanneer je medior bent. Het is goed om ervaringen daarover te kunnen uitwisselen. Hetzelfde geldt voor gezondheid: fit zijn als senior bereid je voor als medior.

 

Welke accenten wil je leggen tijdens je voorzitterschap?

Jo: Momenteel zijn we nog in de verkenningsfase. In mei hadden we een denkdag met de senioren om te reflecteren over thema’s die onze bijzondere aandacht verdienen, zoals veiligheid, gezondheid en een warme buurt. Daarnaast plannen we ook een nieuw behoefteonderzoek, waarbij we medioren en senioren vragen naar wat zij belangrijk vinden en waar verbeteringen mogelijk zijn. Pas wanneer we daar een beter zicht op hebben, kunnen we concreet aan de slag. Tot slot moet elke stad of gemeente in de toekomst een participatiereglement hebben. Ook daarover willen we met de leden van de raad op voorhand samenzitten en suggesties formuleren aan onze stedelijke beleidsmakers. Je merkt het: er staat nog heel wat denkwerk op stapel vooraleer we definitief aan de slag kunnen.

 

Hoe zou je de doelstelling van de Adviesraad 55+ formuleren?

Jo: Het is belangrijk solidair te zijn met die bijzonder diverse groep Genkenaren, hen allemaal te betrekken in de Genkse samenleving en hen te laten genieten van het rijke aanbod in onze stad. De Adviesraad 55+ moet daarin twee taken opnemen. Ten eerste doen we suggesties aan de stad om het aanbod te verbeteren. Daarbij proberen we zo veel mogelijk medioren en senioren te betrekken. Ten tweede is het onze taak medioren en senioren naar dat aanbod toe te leiden.

 

WONEN, ARMOEDE EN MOBILITEIT

 

Betaalbaar wonen met voldoende zorgfaciliteiten in de buurt is een belangrijke uitdaging. Hoe wil de raad nieuwe woonvormen promoten?

Jo: Eerst moeten we nagaan of er in de wijken voldoende betaalbare woningen zijn. De focus moet in elk geval liggen op een warme, zorgzame buurt. Voor thuiszorg bestaan er al heel wat goede initiatieven. Denk maar aan een zorgplan waarbij professionelen, mantelzorgers en de betrokkene een stem hebben. Ik hecht veel belang aan de coördinerende rol die dienstencentra daarin kunnen spelen. Een van onze opdrachten met de Adviesraad 55+ bestaat erin hulpbehoevende senioren te helpen de passende hulpverlening te vinden. Dat kan bijvoorbeeld door hen te informeren via onze eigen communicatiekanalen, maar zeker ook door in te zetten op medioren- en seniorenconsulenten. Hun bezoeken bij eenzame senioren spelen een cruciale rol. Daarnaast moeten we een antwoord vinden op de vraag hoe we zorgbehoevende ouderen met een migratieachtergrond beter kunnen bereiken.

 

Gezinnen die met één pensioen moeten rondkomen, hebben het dikwijls niet gemakkelijk. Is de tijd rijp om mensen te leren hoe ze hun geld wijs kunnen besteden?

Jo: Niet alleen gezinnen met één pensioen, ook gezinnen met één loon komen soms moeilijk rond. En dan zwijgen we nog over eenoudergezinnen. Initiatieven waarbij mensen leren hoe ze hun gezinsbudget beter kunnen beheren zijn zinvol, maar niet voldoende. Er spelen bij hen ook andere problematieken, zoals schaamte. Velen van hen stromen niet door naar het verenigingsleven en het vrijetijdsaanbod. Daar moeten we ook wat aan doen. En wat te denken van vrijwilligers die voedselpakketten ophalen en aan medioren en senioren in armoede bezorgen?

 

Op welke manier wil de raad medioren en senioren aanmoedigen om de omslag te maken naar een autoarmere toekomst?

Jo: De vraag moet eerder zijn: hoe stimuleer je de mobiliteit van senioren? Het openbaar vervoer, toegankelijke en veilige fiets- en wandelpaden en autoarme stadsdelen zijn daarop een deel van het antwoord. Medioren en senioren zullen volgens mij zeker genieten van een wijk waar amper auto’s rijden. Want dat is de ideale context om een babbeltje te slaan op straat, je buren beter te leren kennen en een wandeling te maken naar de buurtwinkel.

 

Wanneer beschouw je je voorzitterschap als een succes?

Jo: Concrete doelstellingen naar voren schuiven is nog moeilijk. Er is een goede verstandhouding tussen de leden, de raad en de werkgroepen. Ook de wisselwerking met de stedelijke diensten is optimaal. In Limburg en Vlaanderen geldt de werking van onze raad als een voorbeeld. Dat zijn allemaal dingen die we moeten bestendigen. Stilstaan is echter achteruitgaan: we moeten kritisch naar onze werking blijven kijken en die actualiseren.

 

Wie of wat inspireert je om jong te blijven?

Jo: Ik houd het volgende altijd in mijn gedachten. Senioren en medioren vervullen essentiële taken in onze samenleving. Wie let er immers op de kinderen wanneer vader en moeder uit werken zijn? Hoeveel verenigingen draaien louter op de inzet van medioren en senioren? Kortom: we zijn een onmisbare schakel, zeker niet out en dus ook niet oud.