Lancering erfpachtproject stad Genk

Stad Genk geeft in 2019 13 bouwgronden in erfpacht in de Bresserstraat en de Loofstraat. Op deze gronden start Machiels Building Solutions nog dit jaar met de verkoop van tien grondgebonden woningen en zes tweewoonsten in houtskeletbouw. De grond ‘verwerven’ de kopers via erfpacht, waardoor zij gedurende 99 jaar het volle genot op de grond hebben. Erfpacht is financieel een stuk voordeliger dan de effectieve aankoop van een stuk grond waardoor de maandelijkse leningskost gevoelig lager ligt. Zo wordt het ook voor jonge mensen financieel haalbaar om vlakbij het centrum een huis te kopen. Met deze vernieuwende aanpak wil de stad betaalbaar wonen mogelijk maken.

Haalbaar voor jonge gezinnen

De stad verwacht voor dit project heel wat aandacht want het vastgoed ligt op een gunstige locatie: dicht bij Genk-centrum, in een rustige wijk met veel groen. Bovendien zijn de woningen bijna energie-neutraal, met een E-peil van 30. De aankoop van zo’n energievriendelijke nieuwbouwwoning is via dit systeem van erfpacht financieel haalbaar voor een brede groep jonge starters. Deze doelgroep heeft het almaar moeilijker op de woonmarkt waar zij verdrongen worden door de groep van mensen die middelen halen uit de verkoop van hun eerste woning en zo ‘doorgroeien’. Deze laatste groep maakt nu al 40 % uit van de groep mensen die een nieuwbouwwoning kopen.

Wat houdt erfpacht in?

De jonge starters kopen de woning en hebben het volle genot van het onroerend goed, de grond. Dat betekent dat zij gedurende de duur van de erfpacht alle rechten mogen uitoefenen alsof ze de eigenaar van de grond zijn: bouwen, het gebouw afbreken en iets nieuws zetten. Ze ‘pachten’ de grond en betalen daarvoor een jaarlijkse vergoeding, de ‘erfcijns’. In dit geval bedraagt die 1 % van de geschatte waarde van de grond. Het erfpacht is overdraagbaar en kan dus aan de kinderen worden doorgegeven of na 20 jaar verkocht worden.

Voorwaarden toekenning

De toekenning van de kavels loopt via een toewijzingsreglement met punten en is gebonden aan een aantal voorwaarden. Zo zal het niet mogelijk zijn om de woningen te verkopen binnen de eerste 20 jaar van de erfpachtovereenkomst en dient de eigenaar van de opstal ook effectief te wonen in de woning op zijn gepachte stuk grond. Bij onvoorziene omstandigheden kan het College van Burgemeester en Schepenen het individuele dossier evalueren.

Op het moment van de toewijzing mogen de kandidaat-erfpachters ook geen volle eigendom of vruchtgebruik hebben op een woning of een bouwgrond, noch een hypothecaire lening hebben lopen. Alle voorwaarden lees je hier (link naar artikels op webpagina stad Genk).

Toewijzing

Een brede groep mensen kan inschrijven voor dit project, maar stad Genk heeft wel een voorrangsregeling uitgewerkt voor jonge starters. Zo krijgen kandidaten die jonger zijn dan 35 jaar voorrang, en wordt het gezamenlijk belastbaar inkomen geëvalueerd, evenals de lokale binding met Genk. Meer weten? Lees de voorrangsregels (link naar overzicht regels op webpagina stad Genk) in detail.┬á

Na de erfpacht

De kandidaat-koper betaalt voor het gebruik van de grond. Na 99 jaar beslist de stad wat er met de gronden gebeurt. Ofwel wordt de erfpacht vernieuwd, ofwel neemt stad Genk de gebouwen over aan de geschatte waarde. Dat is nu al bepaald, om de pachters zekerheid te geven. Vast staat dat dit project veel potentieel heeft. Wonen is nu éénmaal duur en de beschikbare ruimte schaars. Die omstandigheden dwingen de stad om vernieuwend te denken en handelen.

Infoavond in december

Stad Genk is er zich van bewust dat dit vernieuwend project meer uitleg behoeft, en organiseert daarom op 4 december een info-avond voor geïnteresseerden. Die avond licht Machiels Building Solutions de plannen toe en is de notaris aanwezig om vragen te beantwoorden.

Infoavond 4/12/2018