Naam of voornaam wijzigen

Als Belg kan je een gemotiveerde brief schrijven naar de Federale Overheidsdienst Justitie om je naam en/of voornaam (of voornamen) te wijzigen. Bij de Afdeling Burgerzaken kan je terecht voor informatie hierover en nazicht van de documenten. Je zal er ook het document dat je naamswijziging bevestigt moeten voorleggen om het te laten overschrijven in de registers. Hou wel rekening met wat hierna wordt vermeld.

Een verzoek tot naamsverandering wordt toegestaan als:

  • er ernstige redenen zijn om de naam en/of voornaam te wijzigen;
  • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring;
  • dit de verzoeker zelf noch derden kan schaden.

De naamswijziging wordt via een Koninklijk Besluit gepubliceerd en de voornaamswijziging via een Ministerieel Besluit, telkens in het Belgisch Staatsblad. Binnen 60 dagen na deze publicatie kan ieder belanghebbende verzet aantekenen tegen deze naams- of voornaamswijziging. Als er geen verzet wordt ingediend, wordt de vergunning definitief na verloop van 60 dagen te rekenen vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Nadat het Koninklijk Besluit tot naamswijziging of het Ministerieel Besluit tot voornaamswijziging definitief geworden is, moet het afschrift of het uittreksel uit het Belgisch Staatsblad geregistreerd worden. Dit gebeurt door betaling van de registratierechten bij de Federale Overheidsdienst Financiën, Administratie van de Registratie. Op het afschrift melding gemaakt van de registratie en van de betaling van de registratierechten. Dit afschrift van het besluit dat de verandering van naam of voornaam toestaat dien je binnen 60 dagen na de registratie aan de bevoegde ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor te leggen.

De datum van de registratie wordt vermeld op het afschrift, zodat de ambtenaar kan nagaan of de termijn van 60 dagen al dan niet verstreken is.

Het afschrift of het uittreksel uit het Belgisch Staatsblad waaruit je naam en/of voornaamswijziging blijkt, voorzien van de stempel dat de registratierechten werden betaald, dien je voor te leggen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van:

  • de plaats waar jij of één van de begunstigde familieleden is geboren;
  • de plaats waar jij of één van de begunstigde familieleden is ingeschreven in de bevolkingsregisters als je niet geboren bent in België;
  • het eerste district van Brussel, indien geen van de begunstigden in België is geboren noch er zijn gewone hoofdverblijfplaats heeft.

Bedrag

De informatieverstrekking en het overschrijven van het besluit is gratis.