Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Gewest voor de aanslagjaren 2018 - 2019.

De stad Genk heft geen rechtstreekse belastingen op onroerende goederen gelegen op haar grondgebied, maar heeft wel een aandeel in de onroerende voorheffing die door het Vlaams Gewest wordt geheven. Deze onroerende voorheffing is een jaarlijkse gewestbelasting op het inkomen uit onroerende goederen (bv. gronden, gebouwen, sommige soorten bedrijfsuitrusting zoals materieel en outillage...).

Deze onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen : dit kadastraal inkomen is geen reëel inkomen, maar wel een fictief inkomen dat wordt geacht overeen te stemmen met het gemiddeld jaarlijks netto-inkomen dat onder normale omstandigheden van een onroerend goed kan bekomen worden en door de Administratie van het Kadaster wordt toegekend.

 

De heffing bestaat uit drie delen :

  • de basisheffing bestemd voor de Vlaamse Overheid. 
  • op deze basisheffing heffen de provincies opcentiemen.
  • op de basisheffing heffen ook de steden en gemeenten opcentiemen.

Bedrag

Een opcentiem is in het algemeen een toeslag van één procent op een bepaald tarief. 

Elke stad, gemeente of provincie kan dus zelf de hoogte van de opcentiemen bepalen. Vandaar dat er duurdere en goedkopere gemeenten zijn voor de onroerende voorheffing.

Voor nieuw gebouwde onroerende goederen is de onroerende voorheffing voor de eerste keer verschuldigd voor het jaar dat volgt op het jaar waarin het onroerend goed in gebruik werd genomen (en dus niet voor het jaar van ingebruikneming zelf).

Voor de aanslagjaren 2018-2019 heft de stad Genk 850,13 opcentiemen.

Meer info

Voor meer informatie over dit belastingreglement kan je terecht bij de stadsdienst Belastingen.