Resultaten lokaal behoefteonderzoek bij de Genkse 55-plussers

Reeds voor de derde keer organiseerde het stadsbestuur van Genk in samenwerking met de VUB en de adviesraad 55+ een grootschalig behoefteonderzoek bij de Genkse medioren en senioren. Waar de eerste twee behoefteonderzoeken uit 2007 en 2012 zich richtten op de 60-plussers, werd de doelgroep deze keer uitgebreid naar de 55-plussers.

Het onderzoek startte in 2019 en kende vertraging door de coronacrisis. Dankzij dit onderzoek krijgen we een gedetailleerd beeld van de leefwereld van de Genkse 55-plussers en kunnen we het beleid waar nodig bijsturen zodat elke 55-plusser zich goed voelt in onze stad.

Om vergelijking met het vorige behoefteonderzoek en met de andere gemeenten in Vlaanderen en de centrumsteden mogelijk te maken, werden de resultaten van de 60-plussers en de leeftijdsgroep 55-59 jaar apart verwerkt. De cijfers, grafieken en tabellen hebben betrekking op de doelgroep 60+. Waar relevant worden de cijfers voor de 55-59-jarigen apart vermeld. Bij de interpretatie van de cijfers dient er ook rekening mee gehouden te worden dat het onderzoek deels vóór en deels tijdens de coronacrisis plaatsvond.

 

De resultaten van dit onderzoek lees je vanaf nu in de Horizon. Starten doen we met de socio-demografische kenmerken van de respondenten.

 

Leeftijd en burgerlijke staat

De gemiddelde leeftijd van de respondenten bedraagt 71 jaar. 53,5% van de respondenten is vrouw, 46,5% man. Naar leeftijdsklasse situeert 47,9% zich in de leeftijdsklasse 60-69 jaar, 30% in de leeftijdsklasse 70-79 jaar en 22,1% is 80-plus.

In vergelijking met 2012 merken we een grote evolutie wat de burgerlijke staat betreft. Het aandeel gehuwden is met 8% gestegen van 63,5% in 2012 naar 71,5% in 2020. Daartegenover staat dat het aantal 60-plussers dat weduwe of weduwnaar is of waarvan de partner overleden is, gedaald is van 22,4% in 2012 naar 13,3% in 2020. Het aantal gescheidenen is gestegen van 6,9% naar 8,8%. Het aantal kloosterlingen blijft verder dalen van 1,1% in 2012 naar 0,1% in 2020. 

Binnen de leeftijdsgroep 55-59 jaar is 74,5% gehuwd, 12,8% gescheiden, 8,1% samenwonend, 3,4% nooit gehuwd en 1,3% weduwe/weduwnaar.

Gemiddeld hebben de Genkse 60-plussers 2,2 kinderen. Dat is een daling ten opzichte van 2012 toen ze gemiddeld 2,5 kinderen hadden. Ook het aantal kleinkinderen daalt verder van gemiddeld 4 in 2012 naar 3,1 in 2020.

 

Opleiding en inkomen

Op vlak van opleiding zien we ten opzichte van de vorige meting een daling van de lagere opleidingsniveaus en een stijging van het aandeel hoger opgeleiden. Dat is een trend die zich ook in de rest van Vlaanderen en in de centrumsteden aftekent. Een verklaring daarvoor is enerzijds te vinden in de democratisering van het onderwijs en anderzijds in een grote instroom van hoger opgeleide mensen in Genk. 

32,9% van de 55-59-jarigen volgde hoger onderwijs. 5,5% maakte enkel de lagere school af.

 

Hoger opgeleid betekent meestal ook een betere sociaal-economische toestand met een hoger inkomen. Ten opzichte van 2012 is er een verdubbeling van het aantal 60-plussers met een maandelijks inkomen van 2.000 euro of meer (van 26 naar 55,1%). Toch mag niet uit het oog verloren worden dat 11,2% van de Genkse 60-plussers het moet doen met een maandelijks inkomen van minder dan 1.249 euro, waarvan 4,3% maandelijks zelfs minder dan 999 euro inkomen heeft. Naast het effectieve inkomen werd aan de respondenten gevraagd in welke mate ze kunnen rondkomen met hun inkomen. 35,1% gaf aan moeilijk te kunnen rondkomen. Dat is bijna hetzelfde percentage als in 2012 (35,3%). Ondanks de hogere inkomens blijft het voor meer dan een derde van de Genkse 60-plussers dus moeilijk om maandelijks rond te komen.

 

Van de respondenten uit de leeftijdsgroep 55-59 jaar heeft 65,4% een maandelijks inkomen van 2.000 euro of meer. Daarnaast moet 14,1% maandelijks rondkomen met minder dan 1.249 euro. 35,4% van de respondenten geeft aan moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen met zijn inkomen.

 

In de volgende Horizon lees je meer over de woonsituatie van de Genkse 55-plussers.

Wil je nu al het volledige rapport lezen? Vraag dan snel je gratis brochure aan via sociaal.welzijn@genk.be – 089 65 43 72

 

Je kan het volledige rapport nalezen via deze link: