Recyclageparken: wat verandert er vanaf 27 oktober 2020?

Kort: wat verandert er op 27/10/2020?

 • Recyclagepark Genk-Zuid (Bosdel) sluit voor onbepaalde tijd. Het park wordt grondig gerenoveerd. Ondertussen kan je terecht op deze vier locaties:
  • Recyclagepark Genk-Noord - Horizonlaan 7
  • Recyclagepark Winterslag - Vennestraat 240
  • Recyclagepark Waterschei - Wiemesmeerstraat 85
  • Tijdelijke inzamelplaats voor tuin- en groenafval - Horizonlaan
 • De Genkse recyclageparken werken zoals de parken van Limburg.net:
  • dezelfde openingsuren
  • dezelfde tarieven en quota, behalve voor groenafval: dat blijft gratis totdat het nieuwe park Genk-Zuid opent.

Veelgestelde vragen

Recyclagepark Genk-Zuid (Bosdel) sluit. Waar kan ik nu naartoe?

Waarom sluit recyclagepark Genk-Zuid (Bosdel)?

Hoe lang sluit recyclagepark Genk-Zuid (Bosdel)?

Waarom wordt er gewerkt met zogenaamde quota?

Wat verandert er ten opzichte van de ‘oude’ tarieven (dus van vóór 27 oktober 2020)?

Kan ik als Genkenaar ook in de andere Limburg.net-parken terecht? En zijn niet-Genkenaren nu ook welkom in Genk?

Waar kan ik met mijn groen- en tuinafval naartoe? En hoeveel kost het mij?

Wat met tijdelijke kaarten en kaarten voor KMO’s?

Waarom is grofvuil nu vanaf de eerste kilo betalend, terwijl dat vroeger pas vanaf 400 kilo was?

Recyclagepark Genk-Zuid (Bosdel) sluit. Waar kan ik nu naartoe?

 • Recyclagepark Genk-Noord op de Horizonlaan: alle fracties uitgezonderd groenafval.
 • Het naastgelegen composteerterrein op de Horizonlaan: enkel groenafval. (Er komt een afzonderlijke inrit/aanrijstrook voor het lossen van groenafval: gelieve de borden te volgen.)
 • Recyclagepark Winterslag (Vennestraat 240): enkel recycleerbaar afval.
 • Recyclagepark Waterschei (Wiemesmeerstraat 85): enkel recycleerbaar afval.
 • In de andere 29 recyclageparken die Limburg.net uitbaat: alle fracties. Op www.limburg.net/recyclageparken vind je alle adressen van de Limburg.net-parken. Woon je dicht bij een park dat Limburg.net uitbaat in een buurgemeente? Dan mag je daar dus ook je afval naartoe brengen. Let wel: breng je je groen- en tuinafval naar een recyclagepark buiten Genk, dan betaal je wel voor elke kilo boven het maximum toegelaten quotum van 400 kilo.

Waarom sluit recyclagepark Genk-Zuid (Bosdel)?

Het recyclagepark Genk-Zuid aan Bosdel sluit omdat er een nieuw park gebouwd wordt. Na de werken zal het recyclagepark een stuk comfortabeler zijn. Er komt een vlottere doorstroming door een uitbreiding van de oppervlakte en een slimmere plaatsing van containers. Ook worden er verzonken containers geplaatst, zodat je niet langer trappen moet beklimmen om je afval over de rand te tillen.

Hoe lang sluit recyclagepark Genk-Zuid (Bosdel)?

Hoe lang de werken precies gaan duren, staat nog niet vast. In de zomer van 2021 verneem je via de kanalen van Limburg.net en stad Genk wanneer het park opnieuw de deuren opent.

Waarom wordt er gewerkt met zogenaamde quota?

Afval is onvermijdelijk maar kost helaas handenvol geld om te verwerken. Hoeveel je betaalt, hangt af van de afvalsoort en de hoeveelheid. Sommige afvalsoorten mag je onbeperkt afleveren, voor andere geldt een quotum. Een quotum is het gewicht dat je jaarlijks (van 1 januari tot en met 31 december) naar het park kan brengen zonder extra kost. Dit quotum zit inbegrepen in de afvalbelasting en is alleen geldig gedurende het kalenderjaar.

Het quotum verschilt naargelang het type afval. Sommige afvalsoorten zijn betalend zodra het maximum quotumgewicht is bereikt. Andere zijn altijd betalend vanaf de eerste kilo.

Wat verandert er ten opzichte van de ‘oude’ tarieven (dus van vóór 27 oktober 2020)?

Je kan nu alleen nog recycleerbaar afval* gratis naar het park brengen. Voor zuiver bouwpuin, asbest en groenafval werkt Limburg.net met een quotum. Het Genkse quotum voor grofvuil van 400 kilo verdwijnt. Een quotum is het maximum gewicht dat je jaarlijks gratis mag brengen. Als je nu grofvuil naar het recyclagepark brengt, betaal je hiervoor vanaf de eerste kilo. Dat is ook zo voor houtafval en gemengd bouwpuin.

Let op: grofvuil, roofing, zuiver en gemengd bouwpuin, asbest en houtafval, kan je alleen naar het recyclagepark op de Horizonlaan brengen. Grofvuil kan je ook aan huis laten ophalen.

Kan ik als Genkenaar ook in de andere Limburg.net-parken terecht? En zijn niet-Genkenaren nu ook welkom in Genk?

Genkenaren zijn inderdaad tijdens de sluiting van het recyclagepark Bosdel ook welkom op de andere parken van Limburg.net. Let wel: breng je je groen- en tuinafval naar een recyclagepark buiten Genk, dan betaal je wel voor elke kilo boven het maximum toegelaten quotum van 400 kilo.

Niet-Genkenaren zijn voorlopig alleen welkom op het recyclagepark op de Horizonlaan. Dus niet op het composteerterrein naast het recyclagepark op de Horizonlaan en ook niet op de recyclageparken in Winterslag (Vennestraat) en Waterschei (Wiemesmeerstraat).

Waar kan ik met mijn groen- en tuinafval naartoe? En hoeveel kost het mij?

Het tuin- en groenafval blijft voor de Genkenaar gratis tot het nieuwe park in de Bosdel in gebruik wordt genomen. Genkenaren mogen dus tot dan gratis en onbeperkt tuin- en groenafval aanleveren in alle reyclageparken van Genk.

Wat met tijdelijke kaarten en kaarten voor KMO’s?

Alle tijdelijke kaarten (bouwen, verbouwen, rijden voor iemand anders, ….) en kaarten voor KMO’s vervallen vanaf 27 oktober. De tijdelijke kaarten vervallen en hebben in principe geen tijdelijke kaart meer nodig: indien woonachtig in Limburg geeft dit geen probleem meer en identiteitskaarten van ouders, … mogen gebruikt worden (prijs wordt toch aangerekend).

KMO’s dienen opnieuw een aanvraag in te dienen bij Limburg.net voor een nieuwe kaart. Alle KMO’s met een kaart voor recyclagepark Bosdel zijn op de hoogte gebracht van de verandering en hebben de kans gehad om gratis een nieuwe kaart aan te vragen via Limburg.net.

Toegangsregeling voor kmo’s en verenigingen

Ook kmo’s en verenigingen zijn welkom op een Limburg.net-recyclagepark, na aanvraag en aankoop van een toegangskaart. Een kmo en een vereniging hebben geen recht op vrijstellingen. Zij betalen vanaf de eerste kilogram, uitgezonderd de fracties die tot de groep recycleerbaar afval behoren. Een kmo mag geen bedrijfsafval – restproduct van fabricage – afleveren op het park. Het ticket dat u ontvangt bij het verlaten van het park, geldt als factuur.

Meer informatie? Neem een kijkje op de pagina voor kmo's en verenigingen.

Daarna nog vragen? Stuur een mailtje naar info@limburg.net of bel naar 0800 90 72.

Waarom is grofvuil nu vanaf de eerste kilo betalend, terwijl dat vroeger pas vanaf 400 kilo was?

Op 1 juni 2012 verving het Materialendecreet en Vlarema het Afvalstoffendecreet en Vlarea. De regels over gemeentelijke afvalbelastingen staan nu in het Vlarema (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) van de Vlaamse overheid. Dit reglement bepaalt de minimale en maximale tarieven die lokale besturen mogen aanrekenen voor onder andere huisvuil en grofvuil. Deze minimale en maximale afvaltarieven zijn sinds 1 juli 2013 van kracht. 

In het reglement is bepaald dat gemeenten het principe ‘de vervuiler betaalt’ moeten toepassen bij het aanrekenen van de kosten aan de burger. Dit houdt ook in dat de inzameling van grof vuil vanaf de eerste kilogram betalend moet zijn. Ook stad Genk is hiertoe wettelijk verplicht.

Genk heeft deze tarieven als één van de weinige gemeenten tot op heden niet toegepast. Twee jaar geleden heeft OVAM Genk geschrapt om in aanmerking te komen voor subsidies op basis van het subsidiebesluit. Met deze beslissing komen we opnieuw in aanmerking voor het subsidiebesluit. Volgende investeringen komen ondere andere terug in aanmerking voor subsidies:

 • thuiscompostering
 • investeringen in het kader van projecten duurzame afvalvoorkoming
 • huis-aan-huis inzameling
 • bijkomende selectieve inzameling gft
 • koelinstallaties
 • investeringen alternatief transport (transportcontainers vervoer over spoor/water)
 • zwerfvuil- en sluikstortbeleid: afvalrecipiënten (afvalbakken, hondenpoeprecipiënten, peukenrecipiënten), camera's, afvalzuigers, ...
 • sorteeranalyses
 • ...