Retributie op het schriftelijk verstrekken van administratieve gegevens, handelend over onroerende goederen en leefmilieu met ingang 1 april 2013.

Het stadsbestuur Genk heft een retributie voor het verstrekken van schriftelijke administratieve inlichtingen handelend over onroerende goederen:

 • volgens een "modelformulier vastgoedinformatie"
  • voor het afleveren van vaststellingsverslagen opgemaakt door een beëdigd landmeter
  • voor het afleveren van uittreksels uit vergunningen- en plannenregister
  • voor het ter beschikking stellen van documenten/plannen aan de door de aanvrager aangestelde landmeter i.f.v. de opmaak van een vaststellingsverslag
 • voor het verstrekken van schriftelijke informatie omtrent leefmilieugegevens, volgens een "modelformulier leefmilieu-informatie"

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of gerechtspersonen, die de administratieve dienst vragen.

Bedrag

Het bedrag van de retributie, voor het verstrekken van administratieve inlichtingen volgen het "modelformulier vastgoedinformatie" en het afleveren van vaststellingsverslag opgemaakt door een beëdigd landmeter, wordt vastgesteld op € 450,00 per aanvraag, die betrekking heeft op:

 • een individuele woning, al dan niet gecombineerd met een nevenbestemming van maximum 250 m², andere dan industrie en niet onderhevig aan de VLAREM-wetgeving (met uitzondering van inrichtingen voor huishoudelijke activiteiten).
 • een individueel appartement
 • een woongebouw met maximum 4 wooneenheden

Het bedrag van de retributie , voor het verstrekken van administratieve inlichtingen volgens het "modelformulier vastgoedinformatie" zonder het afleveren van vaststellingsverslag voor een bebouwd perceel met als hoofdbestemming industrie of commerciële functie, wordt vastgesteld op:

 • € 60,00 per aanvraag, die betrekking heeft op een perceel kleine of gelijk aan 1 hectare
 • € 85,00 per aanvraag, die betrekking heeft op een perceel groter dan 1 hectare
 • € 25,00 per aanvraag (per perceel) voor het aanleveren van uittreksels uit het vergunningenregister
 • € 25,00 per aanvraag (per perceel) voor het aanleveren van uittreksels uit het plannenregister

Indien de aanvrager een vaststellingsverslag wenst, kan de aanvrager hiervoor zelf een landmeter aanstellen en zal de stad hiervoor de nodige/beschikbare documenten ter beschikking stellen van de door de aanvrager aangestelde landmeter, waarvoor bijkomend € 35,00 per perceelnummer wordt aangerekend.

Het bedrag van de retributie voor het louter verstrekken van administratieve inlichtingen voor aanvragen voor:

 • aanvragen waarbij de aanvrager uitdrukkelijk en schriftelijk de stad ontheft van enige verantwoordelijkheid aangaande de volledigheid van de verstrekte gegevens.
 • aanvragen ingediend door een sociale huisvestigingsmaatschappij ingediend door een sociale huisvestingsmaatschappij die, bij verkoop van een sociale huurwoning, in het kader van de terzake te volgen procedure, zélf een landmeter heeft aangesteld om een vaststellingsverslag op te maken. De stad zal de hiervoor nodige/beschikbare documenten ter beschikking stellen van de door de aanvrager aangestelde, landmeter, waarvoor bijkomend € 25,00 per perceelnummer wordt gevraagd. De sociale huisvestingsmaatschappij verbindt er zich toe een digitale kopie van het vaststellingsverslag over te maken aan de stad zonder enige bijkomende kosten.
 • onbebouwde percelen.
 • vastgoedinformatie over percelen, andere dan deze hierboven beschreven

word vastgesteld op:

 •  volgens het “modelformulier vastgoedinformatie” wordt evenwel vastgesteld op € 35,00 per aanvraag (per perceel):
 • voor het afleveren van uittreksels uit het vergunningenregister wordt vastgesteld op € 25,00 per aanvraag (per perceel).
 • voor het afleveren van uittreksels uit het plannenregister wordt vastgesteld op € 25,00 per aanvraag (per perceel).

Het bedrag van de retributie voor het verstrekken van louter schriftelijke informatie omtrent leefmilieugegevens volgens het “modelformulier leefmilieu-informatie” en niet volgens het modelformulier vastgoedinformatie, wordt bepaald op € 75,00 per aanvraag. Eén aanvraag geldt in principe voor één perceelnummer voor particulieren (met overname van de uitzondering vermeld in artikel 3) en voor één exploitatieadres in geval van bedrijven.