Retributie voor ambulante activiteiten op het grondgebied van de stad Genk met ingang van 1 augustus 2010.

De Stad Genk heft een retributie voor ambulante activiteiten op het grondgebied van de stad Genk.

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de ambulante activiteit, zijnde de houder van de machtiging als werkgever of de houder van de hoofdleurkaart, en dit op een door het stadsbestuur toegekende standplaats.

Bedrag

De retributie bedraagt:

 • Op openbaar domein:
  • € 5,00 per kalenderdag per standplaats. De ligging en de grootte van de standplaats worden voorafgaandelijk aangeduid op een plan dat deel uitmaakt van het desbetreffende stedelijk reglement. Abonnementen worden toegekend per kalenderjaar. Bij het afleveren van een nieuwe vergunning in de loop van het kalenderjaar wordt de retributie berekend volgens de resterende periode van het kalenderjaar. Hierbij zal na betaling de vergunning afgeleverd worden voor de resterende periode van het lopende kalenderjaar
 • Op privaat domein:
  • € 1.250,00 per standplaats voor een aaneengesloten periode van 6 maanden. De vergunning vervalt van rechtswege na de toegekende periode van 6 maanden

Uitzonderingen

De retributie is niet verschuldigd voor:

 • ambulante activiteiten op markten en kermissen
 • ambulante activiteiten op rommelmarkten
 • activiteiten ten huize van de consument
 • ambulante activiteiten op rondtrekkende wijze:
  • d.w.z. activiteiten die geen tijdelijke vaste standplaats vereisen voor de verkoop, te koop aanbieden of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten betrekking hebben. Het gaat hier specifiek om rondtrekkende ijverkopers, pizzabakkers... (deze opsomming is niet limitatief)

De organisatie van ambulante activiteiten in het kader van manifestaties en evenementen die tot doel hebben het leven in de stad Genk te bevorderen, met name :

 • straat-, buurt- en wijkfeesten en andere wijkgerichte evenementen
 • manifestaties en evenementen van of aan het jeugdhuis Rondpunt 26
 • manifestaties en evenementen van of aan de Cristal Arena
 • evenementen tijden de jaarlijks terugkerende manifestaties

vallen onder een afzonderlijke reglementering en vereisen een aparte beslissing door het college van burgemeester en schepenen.

Meer info

Wordt in toepassing van onderhavig retributiereglement verstaan onder:

 • Ambulante activiteiten:
  • de ambulante activiteiten zoals omschreven en bepaald bij wet van 25 juni 1993 en het KB van 24 september 2006 voornoemd
  • de ambulante activiteiten tijdens manifestaties
  • rondrijdende ambulante activiteiten
 • Openbaar domein:
  • onroerende goederen of domeinen, inzonderheid de openbare parkeerplaatsen en de gehele weginfrastructuur, toegankelijk voor het publiek, eigendom van de stad Genk of een andere publiekrechtelijke rechtspersoon
  • andere plaatsen de met de openbare weg gelijkgesteld zijn
 • Privaat (privé) domein:
  • domein eigendom van privé-eigenaars of privaatrechtelijke rechtspersonen
  • alle commerciële parkeerplaatsen in eigendom van privé-eigenaars of privaatrechtelijke rechtpersonen
  • privaat bermen langs de openbare weg