Retributie voor de uitlening van materialen door de stedelijke Uitleendienst met ingang van 1 januari 2008.

Het stadsbestuur heft een retributie voor de uitlening van materialen door de stedelijke Uitleendienst.

Voor wie?

De ontlener:

 • Genkse verenigingen, organisaties en instellingen
 • Niet-Genkse verenigingen, organisaties en instellingen indien het gaat om:
  • een evenement/activiteit georganiseerd of medegeorganiseerd door een stedelijke dienst of een ander openbaar bestuur
  • een evenement dat in samenwerking met de stad wordt georganiseerd en minstens voldoet aan volgende criteria:
   • een bijzonder inhoudelijk karakter op cultureel, toeristisch, sportief of feestelijk vlak
   • gericht zijn op de bevolking van Genk en haar nabije omgeving
   • omvangrijk deelnemerscapaciteit hebben
 • Iedere ontlener vaardigt een contactpersoon af die geheel en alleen aansprakelijk is en zorg draagt voor:
  • het in goede staat houden van het materiaal
  • het op de juiste manier vervoeren, opslaan en gebruiken van het materiaal
  • het binnen de overeengekomen tijd terug bezorgen van het materiaal
  • het betalen van afzonderlijk een waarborgsom en uitleenvergoeding
 • De ontlener is ten alle tijde:
  • geheel aansprakelijk voor alle eventuele gebreken en alle directe en indirecte gevolgen daarvan, die zich tijdens de periode van uitlening door en aan dit materiaal zouden kunnen voldoen
  • verplicht de Uitleendienst toe te laten tot die ruimte en terreinen waar het materiaal zich op dat ogenblik bevindt
  • verplicht zich voldoende op de hoogte te stellen van het gebruik van het materiaal
  • verplicht alle kosten van reparatie of vervangingen ten gevolge van nalatigheid, onjuist gebruik, vervoer, opslag, enz. ...alsmede de kosten van beschadiging of vervreemding (ook door derden) te voldoen onmiddellijk na de vaststelling van de juiste reparatiekosten, behalve de reparatiekosten die zich door slijtage voordoen
  • gehouden aan de voorwaarden opgenomen in de gebruiksovereenkomst (+ eventueel bijlagen) van het desbetreffende ontleende goed

 

Voorwaarden

De ontlener verbindt zich ertoe de geleende materialen in geen geval uit te lenen of te verhuren aan derden. Het niet naleven van deze verplichting houdt een schorsing in van alle ontleningen aan de ontlener gedurende een periode van één jaar.

Procedure

Aanvragen uitlening van materialen door de stedelijke Uitleendienst.

De aanvragen kunnen zowel telefonisch, schriftelijk of via e-mail gedaan worden bij:

De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld. De vastlegging is slechts definitief na schriftelijke bevestiging door de Uitleendienst.

Uitleningen die een levering vereisen van de Technische Dienst, dienen minstens 10 dagen op voorhand doorgegeven te worden. Bedraagt de termijn minder dan 10 dagen, dan dient eerst een expliciet akkoord gevraagd te worden aan de Technische Dienst door de Uitleendienst. Met betrekking tot de levering zelf dient men zich te schikken naar de afspraken met de Technische Dienst.

Uitleenperiode:

 • De materialen dienen uitgeleend te worden per uitleenperiode. Er zijn twee uitleen periodes:
  • maandag - vrijdag
  • vrijdag - maandag
 • Het afhalen en terugbrengen (ook tussentijds) dient steeds te gebeuren in overleg met de Uitleendienst.
 • De PARTYMOBIEL wordt enkel uitgeleend volgens de gemaakte afspraken met de Uitleendienst (data, duur, tijdstip).

Bedrag

Uitleenvergoeding

 • De uitleenvergoeding geldt voor één uitleenperiode en wordt cumulatief verrekend voor langer aangevraagde uitleenperiodes.
 • Elke ontlener dient de vastgestelde uitleenvergoeding contant te betalen aan de Uitleendienst vóór of op de dag van afhaling of vóór de Technische Dienst indien:
  • geen factuur nodig
  • het factuurbedrag kleiner is dan € 10,00
 • Facturen worden enkel opgemaakt op vraag van de ontlener. Voor bedragen onder de € 10,00 wordt een administratieve kost geteld van € 2,50
 • Voor de "Tarieflijst Uitleendienst Genk" klik hier.