Rijbewijs niet-EER - omwisselen voor Belgisch rijbewijs naar Europees model

Rijden in België

Als je onderdaan bent van een land dat niet tot de Europese Economische Ruimte (EER) ((1) behoort, in België wordt ingeschreven en een door België uitgereikt identiteitsbewijs bezit, mag je in België geen voertuig besturen op basis van je buitenlandse rijbewijs.

(1) De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie + Liechtenstein; Noorwegen en IJsland.

Voorwaarden

Je kan je originele rijbewijs wel omwisselen voor een Belgisch rijbewijs waarmee je wel in België en de andere landen van de EER mag rijden, voor zover je rijbewijs aan volgende voorwaarden voldoet:

 • je rijbewijs is erkend door België (ingevolge een verdrag met het land van uitreiking);
 • je rijbewijs is nog geldig;
 • je hebt dit rijbewijs vóór je inschrijving in België behaald. Een rijbewijs behaald in het buitenland, terwijl je in België bent ingescheven, is niet geldig en kan niet worden omgewisseld;
 • je nationaliteit is (nog) dezelfde als die vermeld op het rijbewijs.

Als dit laatste niet het geval is (bvb je bent Tuneziër met een Marokkaans rijbewijs) moet je het bewijs leveren van 185 verblijfsdagen in dat land (in het voorbeeld een verblijf van 185 dagen in Marokko) tijdens het kalenderjaar waarin je het rijbewijs behaald hebt, dit in de periode vóór de aflevering van het rijbewijs.

Procedure

Als je een aanvraag tot omwisseling indient en aan deze voorwaarden is voldaan, wordt een procedure opgestart. Eerst wordt het rijbewijs voor controle op echtheid overgemaakt aan de lokale politie. Drie tot vier weken later word je geïnformeerd over dit advies. Indien het gunstig is mag je je aanbieden om het Belgisch rijbewijs effectief aan te vragen. Dat kan dan 4 werkdagen later worden afgehaald.

Bedrag

€ 30,00

Opgelet: prijzen geldig tot herziening

Wat meebrengen

Bij de aanvraag:

 • je identiteitsbewijs;
 • je vreemde niet-EER rijbewijs.

Bij een omwisseling bijkomend:

 • één recente pasfoto (indien je de foto van je e-ID wenst te gebruiken is geen foto nodig, op voorwaarde dat je nog gelijkend bent met de foto en je e-ID nog voldoende geldig is). De pasfoto moet van goede kwaliteit zijn die voldoet aan de normen van de fotomatrix;
 • indien je het document afhaalt voor iemand anders - een volmacht;
 • indien je lichamelijke, geestelijke of visuele vaardigheden zijn aangetast - een attest van Groep 1;
 • als je bezoldigd vervoer wil doen - een 'Rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor het rijbewijs van Groep 2";
 • voor alle beroepsbestuurders voor personen- en goederenvervoer (Cat C1/C/C1E/CE - D1/D/D1E/DE ) een attest van vakbekwaamheid tenzij er vrijstelling is.