Stad Genk onderzoekt ontwikkelingspistes Regina Mundi

Gepubliceerd op donderdag 28 november 2019 9 u.
Stad Genk maakt werk van de herontwikkeling van de site Regina Mundi. Door middel van een bevraging bij private en publieke partners wil de stad de mogelijke ontwikkelingspistes, programma’s en processen voor deze site concreet in kaart brengen.

Versnelling hoger

De scholensite Regina Mundi is ongeveer 1,5 hectare groot en heel interessant gelegen, op de rand van het stadscentrum en op een boogscheut van het station en het groengebied Melberg. Vandaag staat de site voor het grootste gedeelte leeg. De middelbare school Regina Mundi verhuisde in 2018 naar een nieuwe scholencampus; de kleuter- en lagere school Mater Dei huist nog vooraan op de site maar een verhuis wordt voorbereid. Bovendien zijn op diverse plekken op de site instandhoudings- of renovatiewerken aangewezen, onder meer aan de gebouwen met erfgoedwaarde. Met deze bevraging schakelt de stad daarom nu een versnelling hoger.

Wat vooraf ging

In 2009 kocht stad Genk het complex Regina Mundi / Kattenberg. De stad ziet deze site als een opportuniteit om de centrumbeleving te versterken. In 2010 lanceerde de stad een Open Oproep voor het opstellen van een Masterplan. Die mondde in 2011 uit in een voorstudie waarbij onder meer de beeldbepalende en te behouden delen, het ruimtelijk potentieel en mogelijke opportuniteiten in kaart gebracht werden. Toen al werd er gewag gemaakt van een mix van publieke en private functies en het duurzaam medegebruik van ruimtes. Ook de invulling van de site als strategische woonlocatie kwam ruim aan bod. Deze voorstudie zette met andere woorden de ontwikkelingsprincipes en randvoorwaarden uit waaraan toekomstige projecten op de site dienen te voldoen.

Tijdelijke initiatieven

In afwachting van meer duidelijkheid over de toekomst van de site werden er de afgelopen jaren enkele voorzichtige, tijdelijke initiatieven genomen. Zo wordt een deel van het klooster tijdelijk gebruikt als kunstenaarsateliers door de vzw Vonk. Grenzend aan de gebouwen van Mater Dei legde de stad ook een buurtparkje aan waar bewoners mee instaan voor het onderhoud. Ook de Genkse Fietsbieb vond haar plek in de leegstaande schoolgebouwen.

Totaalvisie met focus op het kind

Nu de gebouwen op de site zo goed als leeg staan, wil de stad werk maken van een totaalvisie voor de volledige site. Er wordt uitgegaan van een stadsproject waarbij wonen en allerhande publieke en private functies gecombineerd worden, met een complementair aanbod dat niet concurreert met het stadscentrum.

Concreet denkt de stad eraan om op deze site het Genkse kind centraal te stellen, met ruimte voor organisaties die kindergericht werken. Denk aan programma’s rond taal- en talentontwikkeling, gezinsondersteuning, werking met kinderen en jongeren, … Mogelijke pistes voor een publiek programma zijn onder meer: ruimte voor onderwijs, kinderopvang, het Huis van het Kind, enzovoort. Er wordt gestreefd naar het maximaal delen van ruimtes door de verschillende gebruikers en de daaruit voortvloeiende synergieën.

Stedelijke academies smelten samen

Ook de stedelijke academie van de toekomst komt in dit verhaal in beeld. Momenteel heb je in Genk nog twee academies, samen goed voor 2.500 leerlingen en meer dan 120 leerkrachten. In het stadhuis huist de Genkse Academie voor Muziek, Woord & Dans, terwijl GA voor Beeldende Kunst & Media zich op de Portavida-campus bevindt. Vooral voor die laatste academie dringt een nieuwe huisvesting zich op. De stad ziet dit als een opportuniteit. Een kruisbestuiving in de kunsten leidt tot meer creativiteit en meer talentontwikkeling. En niet te vergeten ook tot meer zichtbaarheid en efficiëntie. Dit is dus hét moment om de academies samen op één locatie onder te brengen. Het stadsbestuur nam dit plan tot samensmelting daarom ook op in haar meerjarenplan- en begroting.

Op dit moment liggen er nog verschillende mogelijkheden op tafel voor de locatiebepaling van deze nieuwe academie. Een centrumlocatie leidt tot meer beleving, daar gaat dus onze voorkeur naar uit. Regina Mundi is één van deze pistes. Gelijktijdig onderzoekt de stad of een herindeling in het stadhuis mogelijk is, eventueel met toevoeging van een nieuwbouw. 

Ruimte voor woonontwikkeling

Substantiële ruimte voor woonontwikkeling op de site is voor het stadsbestuur essentieel. Zo kan er gezocht worden naar innovatieve woonvormen, met een bepaalde graad van collectiviteit. Met voldoende aandacht voor duurzaamheid en betaalbaarheid. Daarnaast is er op de site ook nood aan meer groen en ontmoetingsmogelijkheden. De publieke ruimte zou moeten inspelen op het reliëf en de schakel vormen tussen stadscentrum en het groengebied Melberg.

Bevragingsronde bij ervaringsdeskundigen

Na de nodige pistes bestudeerd te hebben, overweegt stad Genk nu een samenwerking met de private sector. Voordat deze procedure opgestart wordt, peilt de stad bij private en publieke partijen naar de interesses en mogelijkheden voor een eventuele publiek-private samenwerking (PPS), en anderzijds ook naar de haalbaarheid van onze ideeën. Zo wil de stad komen tot een oplijsting van aanbevelingen omtrent de haalbaarheid en de aantrekkingskracht van zo’n mogelijke PPS-project overeenkomst. Stad Genk wil met andere woorden praktijkkennis opdoen bij zowel private als (semi-)publieke partijen bij de ontwikkeling van gelijkaardige projecten.

Ambitie

Na deze marktverkenning plant de stad een officiële procedure met als opzet een private partner aan te trekken voor een PPS. Het is de ambitie om in 2023 effectief naar een realisatie te kunnen overgaan.