Statuten seniorenraad

ART. 1. BENAMING

De adviesraad draagt de naam “stedelijke seniorenraad”, verder genoemd de raad.


ART. 2. DOELSTELLINGEN

De raad
a) behandelt aangelegenheden op plaatselijk vlak die, rechtstreeks of onrechtstreeks de
senioren aanbelangen;
b) vormt een probleemstellende groep op basis van situatieverkenning;
c) is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en op verzoek van de O.C.M.W.- en/of de gemeenteraad advies te verstrekken zonder daarbij beslissingsrecht te hebben;
d) bevordert overleg, samenwerking en coördinatie tussen de initiatieven die kaderen in de sector van seniorenwerk en seniorenzorg;
e) bevordert de informatie en vorming ten behoeve van de senioren en/of organiseert deze zo nodig zelf;
f) kan voor de diverse uitzichten van het “seniorenvraagstuk” deskundigen raadplegen.


ART. 3. SAMENSTELLING EN VERTEGENWOORDIGING

A. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met :
1) de verscheidenheid van de sociale groepen
2) de verscheidenheid inzake ideologische opvattingen;
3) de verscheidenheid van wooneenheden, meer bepaald op wijkstructuur;
4) de verscheidenheid van verenigingen en instellingen die zich inzetten voor het seniorenwerk en de seniorenzorg;
5) iedere senior al dan niet aan een vereniging of instelling verbonden;
6) de vorming van open werkgroepen in de raad rond welbepaalde themata met tijdelijke of permanente werking.

B. De raad is samengesteld uit :
1. De stemgerechtigde leden die
1) een pensioen of daarmee gelijkgestelde uitkering genieten of de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben;
2) aangeduid zijn door de vereniging voor senioren waarbij men aangesloten is;
Iedere seniorenvereniging heeft recht op de aanduiding van één afgevaardigde in de raad ongeacht hun ledenaantal.
Het aantal afgevaardigden mag maximaal drie actieve leden per vereniging bedragen. Vanaf 200 leden heeft men recht op 2 afgevaardigden.
Vanaf 400 leden heeft men recht op 3 afgevaardigden.
Om als seniorenvereniging in aanmerking te komen moet men :
a) in de stad Genk gevestigd zijn. Er mogen leden aangesloten zijn die buiten de stad Genk wonen. Zij komen niet in aanmerking bij de subsidieverdeling.
b) bestuurlijk uitgebouwd zijn;
c) een activiteiten- en ledenlijst kunnen voorleggen die door de raad dient aanvaard te worden;
d) de statuten van de raad aanvaarden;
e) als bond door een geldig aangestelde raad aanvaard worden bij 2/3 meerderheid;
3) in Genk wonen of actief zijn in een Genkse seniorenorganisatie. Personen die niet in Genk wonen, kunnen evenwel geen deel uitmaken van het dagelijks bestuur;
4) geen politiek mandaat uitoefenen.
5) behoren tot de groep niet-georganiseerde senioren en door het dagelijks bestuur aanvaard worden. Het aantal leden dat vanuit deze groep stemrecht heeft, is beperkt tot maximum 30% van het totale aantal leden van de algemene vergadering.

Hoogstens 2/3 van de stemgerechtigde leden is van hetzelfde geslacht.

2. Raadgevende leden :
1) de schepen die de bevoegdheid heeft over het seniorenbeleid;
2) een afgevaardigde van de O.C.M.W.-raad;
3) deskundigen inzake seniorenbeleid op vraag van de raad;
4) de niet bij een seniorenbond aangesloten senioren, behalve de in art. 3B 1, 5) bedoelde senioren
5) bedienden van het O.C.M.W. en/of van het stadsbestuur, die aangesteld zijn voor
het seniorenbeleid en die instaan voor het secretariaat;
6) de secretaris van de raad.


ART. 4. VERTEGENWOORDIGERS

Elke vereniging, aanvaard door de raad, beslist over de aanduiding, voorlopige of definitieve vervanging van zijn vertegenwoordiger(s) en deelt deze beslissing mee aan de raad.

ART. 5. DUUR VAN HET MANDAAT

De duur van het mandaat van de raadsleden is gelijklopend met de duur van de legislatuur van de gemeenteraad . Aan het mandaat wordt een einde gesteld door :
n het schriftelijk ontslag van het raadslid ;
n het verstrijken van de termijn van het mandaat;
n het intrekken van de opdracht door de vereniging, die het lid heeft afgevaardigd;

De herverkiezing van de raad heeft plaats binnen de zes maanden na de installatie van de gemeenteraad.

ART. 6. DAGELIJKS BESTUUR

De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van het dagelijks bestuur en kiest onder zijn stemgerechtigde leden minstens een voorzitter en twee ondervoorzitters. Beide geslachten zijn vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur. Samen met de schepen en de secretaris vormen zij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft als opdracht de raadsvergaderingen voor te bereiden, de genomen beslissingen uit te voeren en de adviezen aan de bevoegde instanties over te maken.
De leden van het dagelijks bestuur hebben mede tot opdracht voorzitter te zijn van de open werkgroepen opgericht door de raad.
Het dagelijks bestuur kan de raad vertegenwoordigen.

ART. 7. OPEN WERKGROEPEN

De tijdelijke of bestendige open werkgroepen die opgericht worden door de raad rond welbepaalde themata, zetelen onder het voorzitterschap van een stemgerechtigd raadslid dat door het dagelijks bestuur gekozen wordt.

ART. 8. VERGADERINGEN

De raad komt minstens driemaal per jaar samen en telkens wanneer de voorzitter, het dagelijks bestuur of éénderde van de raadsleden hierom verzoekt.
De dagorde vermeldt alle punten, door het dagelijks bestuur vastgesteld of die door de leden van de raad schriftelijk werden ingediend. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of minstens acht dagen voor de vergadering door de voorzitter. De uitnodiging vermeldt plaats, datum en uur alsmede de agenda.
De vergaderingen zijn niet openbaar.
De vergaderingen van het dagelijks bestuur vinden maandelijks plaats op een vastgestelde dag, uitgezonderd de maanden juli en augustus. De voorzitter roept de vergadering bijeen op dezelfde wijze als deze van de raad.
De vergaderingen zijn niet openbaar.
De vergaderingen van de open werkgroepen vinden plaats volgens een bepaald schema opgemaakt in functie van het te behandelen onderwerp. De voorzitters roepen de werkgroepen bijeen op dezelfde wijze als deze van het dagelijks bestuur en de raad.
De vergaderingen zijn niet openbaar.

ART. 9. BERAADSLAGINGEN

Om geldig te kunnen beraadslagen dient minstens de helft van de stemgerechtigde raadsleden aanwezig te zijn. Indien het vereiste aantal niet aanwezig is kan de daaropvolgende vergadering over dezelfde agenda geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen.
De adviezen en voorstellen voor publicatie bestemd dienen bij de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen aangenomen.
De raad kan een reglement van inwendige orde opstellen.

ART. 10. VERSLAGEN - ADVIEZEN - VOORSTELLEN

De secretaris stelt een verslag op van elke samenkomst van de raad. De verslagen van de algemene vergadering worden gepubliceerd op de stedelijke website.
Adviezen en voorstellen worden overgemaakt aan de bevoegde instanties. De verslagen, adviezen en voorstellen van het dagelijks bestuur worden voorgelegd aan de raad. De verslagen, voorstellen en adviezen van de open werkgroepen worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur.
Een verslaggever van de vergaderingen wordt aangeduid uit de ambtenaren van het stadsbestuur.

ART. 11. WERKINGSKOSTEN

De werkingskosten zullen gedragen worden door een krediet ingeschreven in de stedelijke begroting. De uitgaven worden aan het stadsbestuur geadviseerd en zij kunnen enkel na goedkeuring worden verricht.

ART. 12. STEDELIJKE SUBSIDIES AAN DE SENIORENVERENIGINGEN

De raad zal telkens dit nodig blijkt een advies uitbrengen aan het stadsbestuur inzake de verdelingsnormen van de subsidie aan de seniorenverenigingen.

Deze statuten treden in werking vanaf 1 oktober 2007 en vervangen alle voorgaande.