Subsidie bijzondere projecten personen met een handicap

Het stadsbestuur kan een subsidie toekennen aan vernieuwende projecten en activiteiten die de participatie, emancipatie en het algemeen welzijn van personen met een handicap bevorderen.

Voor wie?

De subsidie kan worden toegekend aan:

  • organisaties aangesloten bij de Genkse adviesraad voor personen met een handicap;
  • non-profit organisaties die zich openstellen voor Genkse personen met een handicap en die in Genk een activiteit of project organiseren;
  • individuen verbonden aan een non-profitorganisatie die zich openstelt voor Genkse personen met een handicap en die in Genk een activiteit of project organiseren.

Voorwaarden

De projecten moeten vernieuwend zijn en:

  1. ofwel de kansen op maatschappelijke participatie van personen met een handicap verhogen;
  2. ofwel de emancipatie van personen met een handicap als groep bevorderen;
  3. ofwel de redzaamheid van personen met een handicap stimuleren.

Deze opsomming is niet limitatief.

De projecten en activiteiten moeten maximaal toegankelijk zijn voor personen met een handicap.

Enkel activiteiten en projecten die de aanvrager zelf organiseert, komen in aanmerking voor subsidie. Deelname aan activiteiten of projecten van andere organisatoren komen niet in aanmerking.

Activiteiten en projecten waaraan het stadsbestuur van Genk al een andere subsidie verleent, komen niet in aanmerking voor subsidie volgens dit reglement.

De subsidie mag enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze werd aangevraagd.

Voor activiteiten die in een samenwerkingsverband worden georganiseerd, kan elke partner die aan de voorwaarden voldoet, afzonderlijk een subsidie-aanvraag indienen.

Procedure

Het aanvraagformulier moet minstens 8 weken voor de datum van het project of de activiteit volledig ingevuld worden bezorgd aan de Dienst Sociaal Welzijn. De aanvraag bevat een toelichting over het project of de activiteit en een kostenraming.

De Dienst Sociaal Welzijn onderzoekt de aanvraag, legt deze voor aan het dagelijks bestuur van de raad voor personen met een handicap en aan het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring.

Het goedgekeurde subsidiebedrag wordt uitbetaald na afloop van het project of de activiteit en na het indienen van de verantwoordingsstukken en het inhoudelijk en financieel verslag.

Bedrag

De uitgekeerde subsidie bedraagt maximum 60% van de gemaakte onkosten. Elke aanvrager kan per jaar maximum 300 euro subsidie krijgen.