Vlaamse steden strijden voor CO2-reductie: Genk slaagt best in de opdracht

Gepubliceerd op vrijdag 24 februari 2023 10.02 u.
Persbericht van 24 februari 2023

In 2008 engageerde Genk zich als één van de eerste steden in Vlaanderen om CO2-uitstoot te verminderen. De eerste stap was -20% tegen 2020: Genk slaagde ruimschoots met een vermindering van 23,9%. Tegen 2030 werken we verder aan een reductie van -40%. Om zo tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. Genk wil zijn positie als beste leerling van de klas behouden, en werkt aan een uitgebreid actieplan.

In 2008 ondertekende stad Genk het ‘Burgemeesterconvenant 2020’. "Samen met Hasselt waren we de eerste om dit te doen in Vlaanderen, Brussel tekende ook dat jaar," vertelt burgemeester Wim Dries. "We vonden het van bij de start van het convenant erg belangrijk om ons te engageren. Pas tegen 2011, het jaar van de nulmeting, tekenden de meeste Vlaamse steden in."

Vanaf dat moment engageerden de deelnemers zich om tegen 2020 de CO2-uitstoot in hun stad met 20% te reduceren. “Het verwerken van alle gegevens neemt veel tijd in beslag, daarom weten we nog maar sinds kort dat we het doel voor 2020 ruimschoots gehaald hebben,” legt schepen van Duurzaamheid, Toon Vandeurzen, met veel trots uit. “In Genk slaagde we erin om de uitstoot met 23,9% te verlagen. We zijn overigens de enige centrumstad in Vlaanderen die het doel behaalde. Dat uit zich ook in de gemiddelde CO2-reductie: als provincie slaagden we er in Limburg in om de uitstoot te verminderen met -13,9%, in Vlaanderen -9,4%.”

Sinds de nulmeting is voornamelijk de CO2-uitstoot van de Genkse industrie sterk gedaald* (-35,6%). De landbouw (-32,9%) en het openbaar vervoer (-30,2%) zijn respectievelijk de tweede en derde best scorende sectoren. Ook de overige sectoren (o.a. huishoudens, particulier vervoer en openbare verlichting) scoren erg goed en daalden met minimum 20%. Er is slechts één uitzondering: de tertiaire sector. Dat is de dienstensector, bedrijven waar goederen en diensten verhandeld worden. In Genk daalde de CO2-uitstoot in deze sector slechts met 1,2%. “En da’s niet genoeg. Maar met dat cijfer doen we het wel nog steeds beter dan het Limburgs gemiddelde dat zelfs met 1,6% steeg,” vult schepen Vandeurzen aan **.

Ambities voor de toekomst

De volgende stap is -40% CO2-reductie tegen 2030. Het uiteindelijke doel is om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. “Om deze cijfers te behalen, werken we nauw samen met enkele kennisinstellingen,” vertelt burgemeester Wim Dries. “Energyville is hierin een belangrijke partner. Onder de noemer ‘GeenKool’ tekenen we momenteel de lijnen voor de toekomst uit.”

Zelf energie opwekken, zal daarin een grote rol spelen. In 2020 werd er in Genk een derde van de verbruikte energie, in de stad zelf opgewekt. Twee derde door wind, het overige deel door zonne-energie. Ook in de toekomst zal de focus op die twee pijlers liggen. Het project ZuidWind is daar een onderdeel van. Het is de ambitie van de stad om het aantal windmolens tegen 2030 te verdubbelen. Die windmolens dienen niet enkel voor privégebruik van bedrijven, maar er zullen ook twee stedelijke turbines gebouwd worden. De energie die zij opwekken, kan ook gebruikt worden door Genkse particulieren.

“Wat zonne-energie betreft, is er nog een groot potentieel op de Genkse daken,” vult burgemeester Dries aan. “Wij willen alle Genkenaren warm krijgen om te produceren. Bijvoorbeeld door zonnepanelen aan te schaffen en energie te delen wanneer er overproductie is. Om alle kennis hierover te delen met de burgers, werken we onder andere nauw samen met Stebo.”

#Groenvoorgrijs

“Naast de inspanningen om CO2 te reduceren, stomen we onze stad ook klaar voor de toekomst. We weten dat er meer hittegolven zullen komen en dat regenbuien schaarser maar intenser worden. Daarom werken we aan de vergroening van Genk. Onder andere door het opbreken van het stadscentrum. Minder verharding betekent meer groen. Een groene bodem is waterdoorlatend en zorgt dus voor een beter grondwaterpeil. Meer groen betekent ook meer koelte. En dat zijn slechts enkele pluspunten van die vergroening. We willen Genkenaren ook aanmoedigen om mee te doen aan de ontharding en hiervan de vruchten te plukken. Daarom werken we hard aan enkele initiatieven om de burger te overtuigen om in eigen tuin grijs voor groen om te ruilen.”