Woningonderzoek

Voor wie?

Als je als huurder meent dat je huurwoning ernstige tekortkomingen vertoont, moet je in eerste instantie per aangetekende brief de eigenaar aanschrijven. Daarin verzoek je de eigenaar de nodige herstellingen uit te voeren. Je kan hiervoor deskundig advies vragen aan het huurderssyndicaat.
Als de eigenaar weigert of niet reageert, kan je deskundig advies of een woningonderzoek aanvragen via het ingevuld klachtenformulier aan het woonloket. (dit kan pas 14 dagen na het versturen van de aangetekende klachtenbrief)

Procedure

 Als bewoner van een ongeschikte of onbewoonbare woning kan je een onderzoek tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid aanvragen.
De huisvestingsambtenaar onderzoekt elke klacht en kan de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring opstarten.

Wonen-Vlaanderen voert een technisch onderzoek uit van de woning. De inspecteur adviseert de burgemeester over ongeschiktheid of bewoonbaarheid van de woning. Met een besluit kan de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren:

ongeschikt: de woning heeft minstens 15 strafpunten, deze kan je in het technisch verslag terugvinden
onbewoonbaar: de bewoning houdt een veiligheids- en gezondheidsrisico in.

 

Afhandeling

Als eigenaar van een ongeschikte of onbewoonbare woning is het de bedoeling om de woning zo snel mogelijk in orde te brengen. Als de woning na 1 jaar nog steeds op de inventaris staat, is er een heffing voor ongeschikte en onbewoonbare woningen verschuldigd.

Uitzonderingen

In noodsituaties waarbij de veiligheid of gezondheid van bewoners , omwonende of passanten in acuut gevaar is, kan de burgemeester zelf optreden.
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet alle maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht, bijvoorbeeld een bevel tot ontruiming, een bevel om muren te stutten of een onbewoonbaarverklaring, zolang die maatregelen in verhouding staan tot de risico's.

Wat meebrengen

  • kopie van de aangetekende brief gericht aan de eigenaar en
  • het verzendingsbewijs aangetekende brief
woningonderzoek