Aansprakelijkheid en verzekeringen dienstencentra en MMC (vrijwilligers met eigen voertuig)

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
 

Wanneer de vrijwilliger tijdens het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, dan is hij/zij enkel aansprakelijk voor bedrog en zware schuld.

Voor lichte schuld is hij/zij enkel aansprakelijk als die bij hem/haar eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Om na te gaan of iemand een lichte fout heeft begaan, wordt zijn handeling vergeleken met het typegedrag van de "goede huisvader" indien die in dezelfde omstandigheden zou verkeren. Er is sprake van een lichte fout wanneer, in een identieke situatie, een normaal voorzichtig en toegewijd persoon niet op die manier gehandeld zou hebben. Een zware fout is een onopzettelijke fout die zo extreem van aard is dat ze onvergeeflijk is in hoofde van diegene die ze begaat.

Om de persoonlijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger in te dekken is het raadzaam dat hij/zij een burgerlijke aansprakelijkheid (BA) privéleven afsluit.

De organisatie voorziet de volgende verzekeringen voor haar vrijwilligers:

Verplichte verzekering (door de wetgeving)
 

Waarborgen
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.
Wet van 03.07.2005 en bijkomende verzekeringen opgelegd door het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk 03.04.2009.

Groep Genk heeft een polis uitbating afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waarborgt, buiten overeenkomst, voor schade toegebracht aan derden, tijdens de activiteiten van de vrijwilligers of op de weg van en naar het vrijwilligerswerk.

Wet van 03.07.2005.

Het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk van 03.04.2009 legt daarnaast ook de verplichting op de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst te waarborgen van de vrijwilligers en als ze minderjarig zijn, ook de aansprakelijkheid van hun ouders of voogden op basis van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek.

Dit tijdens de uitvoering van hun activiteiten of op de weg van en naar het vrijwilligerswerk.

Maatschappij
AXA

Polisnummer
730.483.790 (AGB)

730.483.784 (Stad)

730.483.787 (OCMW)
 

Andere mogelijke verzekeringen
 

Waarborgen
Lichamelijke ongevallen.

a. Tijdens de uitoefening van hun opdracht en tijdens de verplaatsingen in het kader van hun opdracht, met inbegrip van de weg naar en van huis: terugbetaling behandelingskosten en kostenvergoeding bij tijdelijke ongeschiktheid, blijvende ongeschiktheid en overlijden.

 b. Overeenkomstig het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk waarborgt de polis eveneens :

De lichamelijke schade geleden door de vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of tijdens de verplaatsingen die in het kader daarvan gedaan worden, evenals de ziekten en contaminaties die zijn opgelopen als gevolg van het vrijwilligerswerk.

Per verzekerde en per ongeval, ziekte of contaminatie bedraagt de dekking:

- 12.000 euro bij overlijden

- 18.000 euro bij blijvende invaliditeit

- 3.000 euro voor verzorgingskosten

- 9 euro per kalenderdag bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid vanaf de 31e kalenderdag, in geval van inkomensverlies.

De schade aan goederen, geleden door de vrijwilligers, bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of tijdens de verplaatsingen die in het kader daarvan worden gedaan, zijn verzekerd voor zover zij gepaard gaat met lichamelijke schade, tot beloop van 3000 euro. Het herstel van die schade wordt beperkt tot het bedrag boven de 300 euro.

De waarborg rechtsbijstand is eveneens verworven.

Maatschappij
AXA

Polisnummer
010.730.484.234 (AGB)

010.720.213.947 (Stad)

010.720.213.954 (OCMW)
 

Waarborgen
Omnium dienstverplaatsingen.

Full omnium verzekering voor de persoonlijke wagen met maximale verzekerde waarde van 20.000,00 euro exclusief btw in eerste risico. Voor fietsen is de maximaal verzekerde waarde 1000 euro exclusief btw in eerste risico, voor elektrische fietsen is dat 1500 euro exclusief btw in eerste risico en voor brom- en motorfietsen 10.000 euro exclusief btw in eerste risico. Voor fietsen, elektrische fietsen, brom- en motorfietsen is er geen dekking diefstal.

Voorwaarde is dat het gebruik ervan strikt wordt beperkt tot de opdracht van Groep Genk voor de opdrachten in het kader van het vrijwilligerswerk. De vrijwilliger kan enkel een eigen vervoer in opdracht gebruiken na een formele goedkeuring van het schepencollege.

Maatschappij
AXA

Polisnummer
623282064
 

Stoffelijke schade aan de eigendommen van de vrijwilliger is uitgesloten uit de verzekeringen. Aangiftes aan de verzekering verlopen steeds via de organisatie.