Disclaimer

Je bevindt je op een website van stad Genk, Stadsplein 1, 3600 Genk.

Het raadplegen van deze website betekent automatisch dat je onderstaande
gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

1. Inhoud en aansprakelijkheid

Deze website biedt gratis informatie en een aantal diensten aan.

De stad Genk doet al het mogelijke om alle informatie op de webpagina’s up-to-date te houden. Dat geldt zowel voor de algemene informatie, de informatie over onze dienstverlening, de diverse brochures, reglementen enz. Dit neemt niet weg dat we de juistheid niet altijd voor 100% kunnen garanderen. Wil je op basis van bepaalde teksten bijvoorbeeld een juridische actie ondernemen, vraag dan liefst nog eens de laatste officiële versie op. Dat kan via ons klantencontactcentrum Genk3600 (tel. 089 65 3600 of e-mail naar info@genk.be). Er kunnen daarom ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op de website.

Stel je vast dat er onjuiste of onvolledige informatie vermeld is, dan zouden we het erg op prijs stellen als je ons dit meldt. Dit kan online of per e-mail naar webmaster@genk.be.

Stad Genk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop.

2. Beveiliging en gebruik website

Stad Genk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade opgelopen omwille van de toegang, het foutief of onaangepast gebruik van het softwaresysteem of het gebruik van deze website.

Stad Genk doet alle mogelijke inspanningen om de website te beveiligen. Wordt er een veiligheidsrisico opgespoord, dan behoudt het stadsbestuur zich het recht voor om op ieder moment de dienstverlening te onderbreken totdat het risico uitgeschakeld is.
Stad Genk draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inbreuken of informaticafraudes waaraan derden zich schuldig maken; idem in geval van een informaticavirus of alle andere gevallen van overmacht.

Noch kan stad Genk aansprakelijk zijn voor enige schade tengevolge van het niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren.

3. Links en verwijzingen

Deze website bevat ook:

  • hyperlinks die verwijzen naar andere door derden gepubliceerde websites;
  • links naar software die je kan downloaden;
  • verwijzingen naar andere informatiebronnen.

Stad Genk kan geen garantie bieden met betrekking tot de inhoud van of de toegang tot deze sites. De verwijzing ernaar impliceert ook niet dat stad Genk de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Stad Genk kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die het gevolg is van het gebruik van deze links, software of informatie.

Wil je een hyperlink creëren naar onze website, neem dan vooraf contact op met onze webmaster.

4. Intellectuele eigendom en gebruik informatie

Alle intellectuele rechten met betrekking tot deze site behoren toe aan stad Genk.

De toegang tot deze site betekent geenszins een overdracht van de intellectuele rechten.

Het is verboden om het geheel of een deel van de informatie die zich erop bevindt te kopiëren, reproduceren, te publiceren of te downloaden zonder de uitdrukkelijke toelating van stad Genk tenzij voor strikt persoonlijk gebruik of voor niet-commerciële doeleinden.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

De toegang tot en het gebruik van deze website vallen onder het Belgisch recht. Bij geschillen met betrekking tot de website zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

6. Vragen en klachten

Voor elke opmerking, vraag of klacht in verband met het gebruik van deze site, alsook voor iedere vaststelling van misbruik of diefstal van geheime informatie, kan je terecht bij Stad Genk, via de onderstaande contactgegevens:

Algemeen telefoonnummer: T 089 65 36 00
webmaster: webmaster@genk.be