Algemene voorwaarden online verkoop

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP BEPAALDE PRODUCTEN & DIENSTEN STAD GENK

versie december 2020

ALGEMENE INFO AANBIEDER

Stad Genk
Stadsplein 1
3600 Genk
Ondernemingsnummer BE 0207.201.797
Tel: 089 65 36 00
E-mail: info@genk.be

ALGEMENE BEPALINGEN

Stad Genk biedt in het kader van openbare dienstverlening de mogelijkheid om bepaalde
producten en diensten online aan te kopen via haar website www.genk.be.
Om een aankoop te kunnen doen, dient u deze algemene voorwaarden expliciet te aanvaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden bij de desbetreffende productfiches en in het e-loket bij het doorlopen van de procedure.

AANBOD

De diensten en producten die online aangekocht kunnen worden en die onder deze algemene
voorwaarden vallen, zijn terug te vinden in het e-loket onder “ aankopen “.
De juiste omschrijving en de prijs wordt tijdens de procedure van de online-aankoop
aangegeven, maar kan u ook terugvinden onder de productfiches op www.genk.be (als
zoekterm het specifieke product/de specifieke dienst ingeven).

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Er worden enkel gegevens verwerkt die strikt noodzakelijk nodig zijn voor de online aankoop
en enkel mits uw toestemming. De stad is bezorgd om uw privacy en behandelt de gegevens die we ontvangen met de nodige voorzichtigheid en conform de wetgeving. Indien u vragen heeft over de maatregelen die we nemen, kan u terecht op www.genk.be/privacy.

PROCEDURE

Na het online aanvragen van het product of de dienst, wordt u doorverwezen naar het online
betaalplatform. Er worden verschillende opties aangeboden om te betalen. De aankoop is pas definitief nadat de betaling gebeurd is. Er zijn geen kosten verbonden aan de aankoop online.

HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
  2. Tijdens de bedenktijd zal u zorgvuldig omgaan met het product. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en -
    indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking retourneren.
  3. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de stad. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen.
  4. Indien u na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht resp. het product niet heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

  1. Bij levering van diensten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing indien de levering van de diensten met uw instemming is aangevangen/uitgevoerd voordat de bedenktijd is verstreken.

Kosten in geval van herroeping

  1. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.
  2. De terugbetaling zal zo spoedig mogelijk na herroeping gebeuren. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door uzelf bent u aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

KLACHTEN

Indien u vragen of klachten heeft kan u mailen naar info@genk.be.

GESCHILLEN

Voor het beslechten van eventuele geschillen zijn de rechtbanken van het Arrondissement
Limburg, afdeling Tongeren, bevoegd.