Bovenlokale plannen

De stad kan niet over alles beslissen. Sommige plannen overstijgen het gemeentelijk niveau en worden dan ook opgemaakt door de provincie of het gewest. Zowel de provincie als de Vlaamse Overheid vertalen hun visie op ruimtelijke ordening in een aantal concrete plannen. In deze ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) worden bestemmingen (natuur, bos, recreatie, wonen, bedrijvigheid, …) vastgelegd. Deze plannen spreken zich soms ook uit over Genk. In dat geval heeft u de mogelijkheid om tijdens het openbaar onderzoek de plannen en bijhorende documenten in te kijken. U heeft de kans om bezwaren en bedenkingen te formuleren voor de einddatum van het openbaar onderzoek d.m.v. een aangetekend schrijven of een afgifte tegen ontvangstbewijs.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) legt de Vlaamse overheid vast in welke richting de ruimtelijke ordening van Vlaanderen zou moeten evolueren. Het plan werd in 2007 goedgekeurd. Ondertussen is het RSV al tweemaal herzien.

De open ruimte in Vlaanderen is schaars. Om deze maximaal te kunnen behouden voor de juiste functies worden afbakeningsplannen opgemaakt. Genk ligt volgens het RSV in het regionaal stedelijk gebied Hasselt Genk.

Voor meer info, zie ook: gewestelijk RUP afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Hasselt-Genk en herneming deelgebied Bosdel.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Dit is een belangrijke nieuwe formele stap op weg naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zal vervangen. De Vlaamse Regering formuleert in het Witboek doelstellingen, ruimtelijke ontwikkelingsprincipes en werven die de basis zullen vormen om samen aan de slag te gaan en de ruimte van Vlaanderen te transformeren.

Het uiteindelijke Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zal bestaan uit een strategische visie en een operationaliseringsprogramma in de vorm van een set beleidskaders. Het zal de strategische krachtlijnen schetsten voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia en de basis vormen voor operationele maatregelen zoals het opmaken en bijsturen van regelgeving, instrumentarium, beleidskaders of ontwikkelingsprogramma’s.

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg

Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) bepaalt het kader voor de gewenste ruimtelijke structuur van de provincie Limburg. Op 23 juli 2012 keurde de Vlaamse Regering de actualisatie van het PRSL goed. In de gecoördineerde versie van het structuurplan zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. 

Provinciale RUP's:

Horensbergdam

Hengelhoef