Buurtwegen

Buurtwegen maken deel uit van het trage wegennet. Ze hebben een openbaar karakter.

Niet alle trage wegen zijn buurtwegen. De meeste buurtwegen zijn opgenomen in de Atlas der Buurtwegen.

De wet op de buurtwegen is erg oud (1841) maar is nog steeds van toepassing. Loopt er een buurtweg over je eigendom, dan moet deze weg steeds toegankelijk blijven voor iedereen.

Indien je een buurtweg wil wijzigen (verleggen, afschaffen, verbreden) moet je een aanvraag indienen bij dienst Ruimtelijke Ontwikkeling. De provincie beslist over de aanvraag nadat er een openbaar onderzoek werd georganiseerd. Het openbaar onderzoek over het wijzigen van een buurtweg duurt 15 dagen. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het plan op het stadhuis komen inkijken. Heb je opmerkingen over het plan? Zorg er dan voor dat je de bezwaren vóór het einde van het openbaar onderzoek indient. Bezwaren bezorg je per aangetekende brief of kan je afgeven tegen ontvangstbewijs.

Je kan de Atlas van de Buurtwegen op het stadhuis inkijken of digitaal raadplegen.