Draaiboek Duurzame Woonontwikkelingen

Doel

Het draaiboek focust vooral op de procedurele aspecten en specifieke aandachtspunten in het projectproces. Het moet ervoor zorgen dat verkavelingen en woonontwikkelingen van in de planningsfase zo goed mogelijk worden voorbereid. Dat maakt een vlotte en correcte behandeling en advisering van deze projecten door het stadsbestuur mogelijk en draagt ook bij tot ruimtelijke kwaliteit. De stad Genk gaat met dit draaiboek expliciet voor duurzame ontwikkelingen in aangename leefomgevingen.

Toepassingsvoorwaarden

Het draaiboek is van toepassing op drie verschillende categorieën woonprojecten. Deze zijn:

CATEGORIE 1

Private of gezamenlijke woonontwikkelingen die enerzijds gelegen zijn binnen de gewestplanzone ‘woongebied’ of bestemmingen binnen een RUP of een BPA gerelateerd aan het wonen en beantwoorden aan (minstens één van) de criteria zoals opgenomen in onderstaande tabel en/of die anderzijds (gedeeltelijk) liggen in of grenzen aan beschermingszones zoals onder andere VEN-gebied, beschermde monumenten, …

 CATEGORIE 2

Private of gezamenlijke woonontwikkelingen die niet beantwoorden aan de criteria zoals opgenomen in tabel 1, maar waarbij er wel een grondoverdracht is aan het openbaar domein (weg, groenvoorzieningen, …).

CATEGORIE 3

Woonontwikkelingen door sociale huisvestingsmaatschappijen.

Het draaiboek is niet van toepassing op strategische stadsprojecten waarbij het doel een vermenging van functies is en waarbij het wonen slechts onderdeel is van een ruimer project.

Uitgeschreven procedures

Voor elk van de drie categorieën vind je in het draaiboek uitgeschreven procedures, met een gedetailleerd stappenplan voor de planningsfase, de vergunningsfase en de uitvoeringsfase. Van ecologie tot duurzame mobiliteit, van verschijningsvorm tot de technische aspecten van de wegenaanleg. Van de omgevingsvergunning over de verplichtingen van de aannemer tot de definitieve oplevering, het draaiboek geeft stap voor stap weer waar aan gedacht of voldaan moet worden.