E-mail disclaimer

De inhoud van deze e-mail en de eventuele bijlagen kunnen de stad Genk enkel verbinden in zoverre hieraan een officiële goedkeuring verbonden is. Meningen of visies uitgedrukt in deze e-mail zijn deze van de auteur en worden niet noodzakelijk ondersteund door de stad Genk of andere instanties die instaan voor de formele en bindende adviesverlening ter zake. De stad Genk doet er alles aan om veilig en virusvrij e-mailverkeer te verzekeren, maar kan niet beletten dat de e-mail onderschept, beschadigd, opgehouden of besmet wordt. In geen geval is de stad Genk aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten als gevolg van onvolledige en/of foutieve informatie en documenten in dit e-mailbericht, of het niet tijdig aankomen ervan.
Dit bericht kan (vertrouwelijke) informatie bevatten, die uitsluitend is bedoeld voor de beoogde geadresseerde(n). Indien u niet de beoogde geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht om deze e-mail en de eventuele bijlagen te vernietigen en de verzender te verwittigen.

Meer informatie over het stadsbestuur Genk?

Stad Genk
Stadsplein 1
3600 Genk
T 089 65 36 00
www.genk.be

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/stadgenk
Volg ons op Twitter: @stadgenk


Email disclaimer City of Genk

The contents of this email and any attachments can only bind the city of Genk provided there is an official approval on the matter. Opinions or views expressed in this email are those of the author and are not necessarily supported by the city of Genk or by other bodies responsible for the formal and binding advice on the matter. The city of Genk is doing everything to ensure safe and virus free email traffic, but can not prevent this e-mail from being intercepted, corrupted, delayed or infected. The city of Genk is not liable for any direct or indirect damages or costs resulting from incomplete and / or incorrect information and documents in this email, or in case it shouldn’t arrive in a timely manner.

This message may contain (confidential) information that is intended solely for the intended recipient (s). If you are not the intended recipient, you are kindly requested to destroy this email and any attachments and notify the sender.

More information about the City of Genk?

City Council
Stadsplein 1
3600 Genk
T +32 89 65 36 00
www.genk.be

Follow us on Facebook: www.facebook.com/stadgenk
Follow us on Twitter: @stadgenk