Functieomschrijving Boekhouding en Controlling

ALGEMEEN FUNCTIEPROFIEL

1. Link met de missie

 • Bijdragen tot de doelstellingen van de eigen dienst. Voor meer informatie over de beleidsdomeinen wordt verwezen naar het strategisch meerjarenplan van Groep Genk.

2. Plaats in de organisatie

Handelt resultaatgericht m.b.t. de verschillende activiteiten op het tactisch en operationeel niveau en legt verantwoording af aan de directeur.

3. Kernactiviteit

 • Resultaatgericht en systematisch handelen m.b.t.:
  -het opstellen van gespecialiseerde dossiers eigen aan de dienst, met verantwoordelijkheid voor het eigen takenpakket
  - alle aspecten van het gespecialiseerde werkdomein, inclusief de ontwikkeling van een visie
  - projectmatige opdrachten
  - gespecialiseerde berekeningen
  - (nieuwe) opdrachten en (gespecialiseerde) wetgeving die van toepassing zijn voor de dienst
  - beheer en opvolging van eigen documentatiemateriaal (reglementering, tijdschriften,…)
  - opdrachten in geautomatiseerde bestanden

 • M.b.t. bovenstaande opdrachten:
  - deelnemen aan interne en externe werkgroepen en overlegorganen
  - zich informerenf.v. de wetgeving in een ruim kader, blijft op de hoogte van nieuwe technieken en inzichten i.v.m. specifieke en relevante materies
  - rapporteren over specifieke aangelegenheden aan de directeur, de leden van het managementteam, het bestuur
  - opstellen van dossiers, verslagen, jaarrekeningen ed. m.b.t. de gespecialiseerde dienstgerichte aangelegenheden
  - adviseren over dienstgerichte aangelegenheden aan de directeur, de leden van het managementteam, het bestuur, andere diensthoofden en collega’s.

Binnen de functionele loopbaan zullen de verantwoordelijkheid en de moeilijkheidsgraad van het werk toenemen.

4. Kwalificatievereisten

De vakinhoudelijke en/of fysieke vaardigheden

 • Heeft goede kennis van sector- en dienstgebonden wetgeving, in interpretatie ervan en van andere dienstgebonden reglementeringen
 • Beheerst gespreks- en vergadertechnieken
 • Heeft (zeer) goede communicatieve en sociale vaardigheden (inclusief voor het voeren van evaluatiegesprekken)
 • Is empatisch en diplomatisch
 • Is werkdrukbestendig, kan nauwgezet en planmatig werken, ongeacht de tijdsdruk
 • Is analytisch
 • Werkt ordelijk en stipt
 • Staat open voor innovatie
 • Is bereid tot samenwerken en kan werken in teamverband
 • Past relevante automatiseringsmogelijkheden toe
 • Behandelt dossiers klantvriendelijk (correct doch niet stug)
 • Neemt een positieve houding aan t.a.v. diversiteit en non-discriminatie
ALGEMEEN COMPETENTIEPROFIEL

Deze functiehouder wordt geëvalueerd op basis van de competenties 1 t.e.m. 13, LS1 t.e.m. LS4. Per functie worden 5 kerncompetenties vastgelegd. Voor meer informatie over deze competenties wordt verwezen naar het competentiewoordenboek van de stad.

SPECIFIEK FUNCTIEPROFIEL

DIENSTHOOFD BOEKHOUDING EN CONTROLLING

1. Specifieke link met de missie

Voor meer informatie wordt verwezen naar het strategisch meerjarenplan van Groep Genk.


2. Specifieke plaats in de organisatie

Coördineert de verschillende activiteiten op tactisch-operationeel niveau van de dienst boekhouding en controlling als onderdeel van de cluster Financiën en legt verantwoording af aan de directeur Financiën.

3. Specifieke kernactiviteiten

Deze kernactiviteiten zijn bijkomend aan deze vermeld in het algemeen functieprofiel.

Coördineren, resultaatgericht, systematisch en integer handelen m.b.t.:

 • het voeren van de boekhouding van de kernentiteiten van Groep Genk (stad, OCMW en AGB Genk) en het afsluiten van de jaarrekeningen
 • het coördineren van het thesauriebeheer
 • het coördineren van de fiscale aangiftes, voldoen aan fiscale verplichtingen, opmaak van fiches,…
 • bijdragen aan het financieel organisatiebeheersingsprogramma met een sterke aandacht voor controlling op de boekhoudprocessen
 • financiële dossieradvisering en uitvoering van periodieke analyses die bijdragen aan de verdere uitbouw van het financieel management informatie- en rapporteringssysteem
 • projectmatige en periodieke vervangingsopdrachten van de financieel directeur;

4. Specifieke kwalificaties

De vakinhoudelijke en/of fysieke vaardigheden

 • heeft bij voorkeur een economische of juridische opleiding en/of een sterke basis aan opgebouwde relevante werkervaring in deze domeinen;
 • wil zich verder bekwamen, opleidingen volgen en expertise opbouwen i.f.v. bovenstaande kernopdrachten;
 • heeft talent voor analyse, synthese en adviesverlening in combinatie met sterke communicatieve vaardigheden;
 • is sterk in procesmatig denken en handelen en kan dit omzetten in efficiënte en effectieve controlling activiteiten;
 • heeft een sterke persoonlijkheid om de nodige handelingen te stellen en duidelijke standpunten in te nemen en te verdedigen op het vlak van advies- en controle-opdrachten;
 • is gedreven om zich te verdiepen in financieel-administratieve materies en in de financiële werking van groep Genk en de daaraan gerelateerde entiteiten .
Specifiek competentieprofiel

Hieronder zijn de kerncompetenties voor het uitoefenen van de functie voorzien. Voor meer informatie over deze competenties wordt verwezen naar het competentiewoordenboek van de stad.

- 1. Vakkennis

- 4. Betrouwbaarheid

- 5. Communicatie/initiatieven

- LS2. Organiseren

- LS3. Leiderschap