Functieomschrijving Directeur Mens & Samenleving

Beleidssituering

Genk is een diverse stad wat ruimte, mensen, groen, activiteiten en cultuur betreft. Het is een stad met uitdagingen op diverse domeinen, uitdagingen die enerzijds verbonden zijn aan de ontwikkeling van de stad en die anderzijds te maken hebben met evoluties die wereldwijd een impact op onze omgeving hebben.

Het stadsbestuur streeft ernaar om deze uitdagingen maximaal te vertalen in kansen voor de toekomst, om een veerkrachtige stad met een duurzame en zorgzame leefomgeving en dynamisch stedelijk weefsel te zijn.

Om die rol te kunnen opnemen bundelt de stad haar extern stedelijk beleid en dienstverlening in drie sterke sectoren: Ruimte - Mens en Samenleving en Ondernemen en Beleven.

In de sector Mens en Samenleving worden de diensten van de stad samengebracht die gericht zijn op zorgen, samenleven, opgroeien en veiligheid. Genkenaars in staat stellen een kansrijk en menswaardig leven te leiden, te leven in verbondenheid, werk te maken van een versterkte samenleving vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid is de finaliteit. Na de integratie van stad en OCMW is de implementatie van een nieuw organisatiemodel binnen de sector Mens en Samenleving volop bezig. De sector werkt zowel op individueel als op collectief en systeemniveau aan de beleidsdoelstellingen en heeft bijzondere aandacht voor gebiedsgerichte regie en coördinatie.

Om de ambities van de stad op vlak van Mens en Samenleving waar te maken en de transitie naar een resultaatsgerichte tot een goed einde te brengen, zoekt het stadsbestuur naar een directeur Mens en Samenleving.

Specifieke activiteiten

De Directeur Mens en Samenleving geeft leiding aan de sector die een 300 medewerkers telt . De directeur geeft vanuit een veelzijdige affiniteit met en inzichten in sociaal beleid, mee vorm aan de toekomstvisie van de stad op gebied van Mens en Samenleven.

Hij/zij kan stedelijke systemen en structuren analyseren, knelpunten en opportuniteiten detecteren, ... en samen met zijn teams vertalen in een resultaatsgericht toekomstplan voor de betreffende sectoren. Werken rond talentontwikkeling en armoedebestrijding als horizontale doelstellingen in onze organisatie, inclusief aandacht voor eco-systemen en netwerken.

De directeur Mens en Samenleving heeft zicht/interesse in op de diversiteit van stakeholders en de dynamieken die hen drijven.

Hij/zij kan teams begeesteren en verbinden, en externe engageren om mee de visie van de stad te realiseren.

De Directeur Mens en Samenleving engageert zich samen met de collega’s in het management van de stad. Dit managementteam is in volle ontwikkeling en neemt een rol op in de nieuwe geïntegreerde en evoluerende organisatie. Vanuit een organisatiecultuur die reeds langer in het teken staat van innovatie en vooruitstrevendheid draagt het bij aan een goede synergie en samenwerking tussen politiek, ambtenarencorps en de belanghebbenden.

Specifiek competentieprofiel

 Hieronder zijn de kerncompetenties voor het uitoefenen van de functie voorzien. Voor meer informatie over deze competenties wordt verwezen naar het competentiewoordenboek van de stad.

- 1. Vakkennis

- 3. Systematisch werken/werkorganisatie

- 8. Aanpassingsvermogen/flexibiliteit/werkdrukbestendigheid

- LS1.Stategisch inzicht

- LS2. Organiseren

- LS3. Leiderschap