Functieomschrijving Manager Kattevennen

Situering Kattevennen & VZW Kattevennen

Kattevennen is één van de strategische sites van stad Genk. Een uniek groengebied gelegen aan de rand van het centrum dat toegang geeft tot het Nationaal Park Hoge Kempen. De site bevindt zich op het snijpunt van diverse disciplines: natuur, wetenschap, sport en toerisme. Deze unieke combinatie zorgt voor een divers aanbod. Corona heeft de waarde van dit gebied sterk in de kijker gezet, zo bewijzen het grote aantal wandelaars, fietsers, mountainbikers, edm tijdens de COVID-periode.

Kattevennen VZW is een hybride organisatie waar natuurbeleving en kosmisch avontuur centraal staan en dit onder de noemer “Cosmic Adventure”. Als toegangspoort tot het nationaal park profileert Kattevennen zich als een toeristisch groengebied met natuurgerichte activiteiten en een thematisch belevingsvol aanbod voor iedere bezoeker. In de gebouwen van Kattevennen VZW bevindt zich de Cosmodrome als een uniek belevings- en experimenteer centrum. Met o.a. de aanwezigheid van een sterrenwacht, een 360° filmzaal en een tentoonstellingsruimte krijgt de bezoeker een kijk op de wondere wereld van astronomie, ruimtevaart en aanverwanten. De vzw heeft 12 medewerkers verdeeld over de cel educatie, bezoekersonthaal en minigolf. Daarnaast heeft ze een hele pool van vrijwilligers en tijdelijke medewerkers.

Met meer dan 50.000 bezoekers in de Cosmodrome en meer dan 200.000 op het domein, is Kattevennen een belevingssite van formaat. Bovendien is er nog heel wat groeipotentieel. De partners van Kattevennen investeren systematisch in de verdere ontwikkeling van de site. Voorbeelden hiervan zijn de renovatie van de sterrenwacht, de realisatie van de stokkenmanroute, de realisatie van de dryslope door Sport Vlaanderen, edm. De site is in volle ontwikkeling, en heeft veel potentieel waarop nieuwe ontwikkelingen kunnen ontstaan.

Samenwerking tussen Stad Genk en VZW Kattevennen

De ontwikkeling van het stedelijk gedeelte op de site Kattevennen gebeurt via een verregaande samenwerking tussen de stad en de VZW Kattevennen, waarbij de stad een aantal taken toevertrouwt aan de VZW Kattevennen, en financiering voor deze taken voorziet. Een aantal medewerkers zijn rechtstreeks in dienst van de vzw, een aantal zijn in dienst van de stad. De manager is eveneens in dienst van de stad.

De VZW KATTEVENNEN is een privaatrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap in VZW-vorm van de stad Genk. VZW Kattevennen heeft haar zetel op het domein Kattevennen, planetariumweg 19, 3600 Genk.

Conform artikel 247 van het Gemeentedecreet wordt tussen de stad en de VZW een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, betreffende de uitvoering van de door de stad aan de VZW toevertrouwde taken van gemeentelijk belang.

De samenwerking tussen Stad Genk en VZW Kattevennen heeft als doel het verwezenlijken van welbepaalde beleidsuitvoerende en -voorbereidende taken van gemeentelijk belang, met name de “Ontwikkeling van de recreatieve site Kattevennen en de uitbating van het daarin gevestigde belevingscentrum Cosmodrome”:

 1. Kattevennen als toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen bestendigen als innovatief toeristisch groen- en recreatiegebied met een sterke onderscheidende identiteit, en een attractief outdooraanbod, gebaseerd op het thema Cosmic adventure. In dit kader wordt ook de verbinding met het stadscentrum verder versterkt.
 2. Cosmodrome uitbouwen tot een sterke actor inzake wetenschapscommunicatie binnen het thema macrokosmos. Het is de bedoeling om het (brede) publiek ruimte te bieden om te ontdekken, te beleven en te verdiepen op het gebied van natuur, wetenschap (in het bijzonder astronomie, ruimtevaart, weerkunde en aanverwante wetenschappen), technologie, innovatie en creativiteit.
Kernactiviteiten Manager Kattevennen

Het takenpakket van de manager Kattevennen is tweeledig:

1) Beheer en exploitatie van de VZW Kattevennen

De VZW Kattevennen is een zelfstandige organisatie met 12 medewerkers en een netwerk van tijdelijke medewerkers en vrijwilligers. De manager staat aan het hoofd van deze organisatie en vormt samen met de Teamleider Educatie en de Coördinator Bezoekersonthaal het managementteam van de VZW. Hij/zij legt verantwoording af aan de raad van bestuur en de algemene vergadering.

Specifieke taken:

 • Opstellen van beleidsvisie, beleidsdoelen en een jaarlijks actieplan
 • Uitwerken, uitvoeren en opvolgen van de jaarlijkse actieplannen, waaronder bezoekersconcept & -aanbod: bezoekersproducten, en –diensten, educatieve pakketten,workshops, activiteiten, events, …
 • Opmaken, opvolgen en bijsturen van het exploitatiemodel van de VZW
 • Aansturen en coaching van personeel en inzet van tijdelijke krachten en vrijwilligers
 • Financieel beheer: opstellen begroting en jaarrekening, opvolgen boekhouding, zoeken naar bijkomende fondsen binnen Provincie/Vlaanderen/Europa voor de financiering van activiteiten, opstellen jaarrekening etc …
 • Marketing en communicatie: opvolgen van het marketing- en communicatiebeleid
 • Rapportering en communicatie naar Raad van bestuur en Algemene vergadering en andere stakeholders van de VZW zoals stad Genk, Agentschap Innovatie en Ondernemen, …
 • Beheer van de infrastructuren: Cosmodromegebouw, poortgebouw, …
 • Toezicht op de stadsgerelateerde exploitaties: uitbating van de Brasserie De Krater, camperterrein, …
 • Vertegenwoordigen van de VZW op diverse (inter)nationale fora
 • Uitbouwen van relevante netwerken
 •  …

2) De versterking en doorontwikkeling van het domein Kattevennen

Kattevennen is sinds haar erkenning als toegangspoort tot het Nationaal Park in 2008 continu in beweging: dit uit zich in nieuwe ontwikkelingen (Picknickplek, Stokkenmanroute, nieuwe speeltuin, bliksemtrap, nieuwe parking, …), nieuwe partners (bv Twinstone Lodge), nieuwe producten (bv. dagje Kattevennen, astronautenkamp, …). Sport Vlaanderen, de primaire partner op de site, heeft ook een ambitieus toekomstplan uitgewerkt voor de site in Kattevennen die erkend werd als één van de topsportcentra in Vlaanderen. 

In 2015 werd in samenwerking met de partners van de site een mastervisie uitgewerkt die resulteerde in het thema Cosmic Adventure. Het is van belang om nieuwe ontwikkelingen te kaderen binnen deze geïntegreerde visie en om met diverse partners samen te bouwen aan een gezamenlijk beeld voor de site. Er werd een dossier bij Toerisme Vlaanderen rond de doorontwikkeling van Kattevennen als Cosmic Adventure Park.

De grootste uitdagingen hier zijn de verdere versterking van het outdooraanbod en de producten op de site als ook de versterking van de verbinding met het stadscentrum. Door de aanleg van de nieuwe parking en het vrijkomen van de initiële toegang dienen er zich hier heel wat opportuniteiten aan.

Specifieke taken:

 • Versterken van het outdooraanbod op de site in samenwerking met partners. Het kan zowel gaan over dagactiviteiten als over verblijfsaanbod en zowel over bestaande als nieuw aan te trekken partners
 • Versterken van de verbinding met het stadscentrum in samenwerking met de andere betrokken stadsdiensten
 • Samenbrengen van de partners en organiseren van overleg
 • Het uitbouwen van partnerships
 • Organiseren van informatie doorstroming
 • Opnemen van een voortrekkersrol
De vakinhoudelijke vaardigheden
 • Heeft inzicht in het ontwikkelingspotentieel van de site Kattevennen/Toegangspoort Nationaal Park Hoge Kempen met als thema Cosmic Adventure waar de disciplines natuur, sport, wetenschap en toerisme samenvloeien
 • Heeft inzicht in het ontwikkelingspotentieel en de ontwikkelingsstructuur die rond het thema Cosmic Adventure uitgebouwd kunnen worden
 • Volgt ontwikkelingen en evoluties op gebied van toerisme, wetenschap, sport, ea op die relevant zijn voor de projectontwikkeling op Kattevennen als basis voor lokale beleidsontwikkeling en geeft vanuit hoger genoemde inzichten input aan de strategische ontwikkeling, positionering en vermarkting van de site Kattevennen
 • Kan hogergenoemde inzichten vertalen in beleidsvoorstellen, operationele acties en de uitvoering ervan implementeren. Heeft inzicht in relevante actoren, beleidsorganisaties,…
 • Heeft sterke affiniteit met het omgaan met natuur- en wetenschappelijke thema’s met de nadruk op astronomie, sterrenkunde, kosmos in het algemeen,..;
 • Heeft affiniteit met avontuurlijke activiteiten en de commercialisatie hiervan
 • Heeft uitstekende leidinggevende kwaliteiten om een team van 10 à 20 personen dagelijks leiding te geven;
 • Beschikt over sterke organisatorische vaardigheden voor het exploiteren van de VZW Kattevennen op diverse managementvlakken: financieel beheer, personeelsbeheer, communicatie, productonwikkeling, enz.;
 • Beschikt over sterke inzichten en capaciteiten inzake management van een zelfstandige organisatie
 • Heeft een innoverende en ondernemende ingesteldheid die zich uit in het realiseren van concrete projecten, het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden, het ontwikkelen van vernieuwende producten enz... en kan dit ook overbrengen op een team;
 • Heeft commercieel inzicht waarbij rendabele businessmodellen opgemaakt en uitgevoerd kunnen worden
 • Kan internationale netwerken en samenwerkingsverbanden uitbouwen
 • Heeft een empathische ingesteldheid die toelaat om met de diverse stakeholders om te gaan en relaties uit te bouwen
 • Heeft sterke communicatieve skills die zorgen voor een open communicatie
 • Is flexibel naar werkuren
Plaats in de organisatie

De manager Kattevennen maakt deel uit van de sector Toerisme en Evenementen en rapporteert aan het afdelingshoofd Toerisme en Evenementen of de plaatsvervanger die ressorteert onder de bevoegdheid van de directeur sector Economie & Toerisme.

De manager Kattevennen wordt gedetacheerd vanuit de stad naar de VZW Kattevennen. De werkplek is Kattevennen.