GAS 5: procedure, boete en wettelijke voorwaarden

Steden en gemeenten hebben sinds 1 februari 2021 de mogelijkheid om gemeentelijke administratieve geldboetes (GAS) op te leggen voor beperkte snelheidsovertredingen die worden begaan op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur. In Genk is het GAS-5-reglement al van toepassing sinds 1 december 2021. Hierdoor vallen deze overtredingen niet langer onder het strafrecht (Parket).

WETTELIJKE VOORWAARDEN GAS 5

 1. Het betreft een overschrijding van de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 kilometer per uur.
 2. De snelheidsovertredingen worden begaan op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur, ongeacht wie de wegbeheerder is.
 3. Het gaat om snelheidsovertredingen vastgesteld met automatisch werkende toestellen die volledig worden gefinancierd door de lokale overheid.
 4. De snelheidsovertredingen worden begaan door meerderjarige natuurlijke personen of door rechtspersonen.
 5. Er wordt niet gelijktijdig een andere overtreding vastgesteld.

Is aan één van bovenstaande voorwaarden niet voldaan, dan wordt de overtreding alsnog strafrechtelijk behandeld via het parket.

PROCEDURE

Vaststelling

Een politieagent stelt de inbreuk vast aan de hand van beelden van de ANPR-camera's, bemande – of onbemande snelheidscamera’s.

Betalingsuitnodiging

 • De GAS-ambtenaar ontvangt een proces-verbaal naar aanleiding van de vaststelling dat de overtreder te snel heeft gereden. De overtreder ontvangt nadien een brief met het bedrag van de verschuldigde boete. Hiertegen kan je binnen de 30 dagen verweer indienen als je niet akkoord gaat met de opgelegde geldboete.
 • Wordt de boete betaald binnen de dertig dagen, dan is de procedure ten einde.

Herinneringsbrief

Als de overtreder de boete niet tijdig betaalt, wordt er een betalingsherinnering verstuurd per post.

HOEVEEL BEDRAAGT DE BOETE?

De boete bedraagt 53 euro voor de eerste 10 kilometer per uur die te snel gereden werd boven de toegelaten maximumsnelheid van 30 of 50 kilometer per uur. De boete wordt nadien vermeerderd voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden.

 • overtreding buiten de bebouwde kom: vermeerdering met 6 euro per bijkomende kilometer
 • overtreding binnen de bebouwde kom: vermeerdering met 11 euro per bijkomende kilometer.

Deze bedragen kunnen in de toekomst nog wijzigen in functie van de wegcode.

WAT ALS JE NIET AKKOORD BENT?

 • Je kan online verweer indienen binnen 30 dagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging.
 • De sanctionerende ambtenaar beslist of het verweer al dan niet gegrond is.
  • Als er geoordeeld wordt dat het verweer ongegrond is, dan krijg je als overtreder een herinnering van de boete. Daarna heb je 30 dagen de tijd om de boete te betalen, tenzij je beroep aantekent tegen deze beslissing bij de politierechtbank.
  • Als de sanctionerend ambtenaar beslist dat het verweer gegrond is, dan wordt de boete verworpen en wordt het dossier afgesloten.
 • Als de eigenaar van het voertuig niet effectief de bestuurder van het voertuig was, dan moet je de gegevens van de effectieve bestuurder doorgeven via het webformulier. Je kunt dit bewijs ook bezorgen met een ondertekende verklaring van de effectieve bestuurder en een kopie van de identiteitskaart van de effectieve bestuurder.
 • Er is geen mondeling verweer mogelijk binnen GAS 5.
 • Je hebt tevens het recht om tegen een beslissing van de sanctionerend ambtenaar beroep aan te tekenen bij de politierechtbank. Dit dient te gebeuren binnen de termijn van één maand vanaf de kennisgeving van de beslissing d.m.v. het neerleggen van een verzoekschrift bij de politierechtbank in Genk.

online verweer indienen